تاثیر آموزش مهارت یادگیری پس ختام (PQ4R) بر عملکرد، رضایت‌ و اشتیاق ‌تحصیلی دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اردکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی، سازمان آموزش و پرورش، اردکان، یزد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز میبد، ایران

چکیده

   پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش مهارت یادگیری پس ختام (PQ4R) بر عملکرد، رضایت‌ و اشتیاق ‌تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون– پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری تمام دانش‌آموزان پایه پنجم مدارس شهر اردکان در سال تحصیلی 99 - 1398 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 32 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه 16 نفری (آزمایش و گواه) جایگزین شدند. شرکت‌کنندکان در مراحل پیش آزمون و پس‌آزمون به پرسشنامه‌های رضایت تحصیلی بحرانـی و جوکـار (1378)، اشتیاق تحصیلی فردریکز، بلومنفیلد و پاریس (2004) و نیز آزمون عملکردی محقق ساخته پاسخ دادند. گروه آزمایش آموزش مهارت‌های مطالعه را در 8 جلسه یک ساعته و هرهفته دو جلسه دریافت کردند در صورتی که گروه گواه هیچ‌گونه مداخله‌ای را طی مدت زمان انجام پژوهش دریافت ننموند. در پایان نیز داده‌های پژوهش با روش تحلیل کوواریانس و در سطح معنی‌داری 05/0 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمرات رضایت‌تحصیلی، اشتیاق‌تحصیلی و موفقیت‌تحصیلی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه، در مرحله پس‌آزمون افزایش معناداری پیدا کرده است (001/۰>p). بر اساس نتایج پژوهش، مهارت یادگیری پس ختام (PQ4R) می‌تواند به عنوان یک روش مداخله‌ای موثر در بهبود مولفه های مرتبط موفقیت‌تحصیلی دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of SQ4R reading skills on satisfaction, enthusiasm and academic performance of elementary school students

نویسندگان [English]

  • Mehdi Shomaliahmadabadi 1
  • Siros Mansoori 2
  • Atefeh Barkhordari Ahmadabadi 3
1 PhD in Psychology, Education department, Ardakan, Yazd, Iran
2 Assistant Prof, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Arak University, Arak, Iran
3 M.A. Department of Psychology, Payame Noor University, Meybod center,, Iran.
چکیده [English]

   The aim of this study was to evaluate the effectiveness of study skills training on students' satisfaction, enthusiasm and academic performance. The research method was quasi-experimental with a post-test pre-test design with a control group. The statistical population was all fifth grade students in Ardakan schools. Using the available sampling method, 32 people were selected as a sample and randomly assigned to two groups of 16 people. The research instruments were Bahrani and Jokar Academic Satisfaction Questionnaire (1999), Academic Achievement Questionnaire by Frederick, Bloomfield, and Paris (2004) and a research made performance test. The experimental group received study skills training in 8 one-hour sessions and two sessions per week but the control group did not receive any intervention during the study. Finally, the research data were analyzed by analysis of covariance at the significance level of 0.05. The results showed the mean scores of academic satisfaction, academic enthusiasm and academic success of the experimental group compared to the control group increased significantly in the post-test stage (p<0.001).According to the research results, teaching study skills can be considered as an effective intervention method in improving the components related to students' academic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • study skills
  • Post-termination
  • Academic Satisfaction
  • Academic success. PQ4R method