ارزیابی عوامل چهارگانۀ موثر بر توسعۀ برنامه درسی هویت‌ساز دینی ادراک شده با میانجی‌گری جهان‌بینی فردی (مورد مطالعه: دبیران متوسطه شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد میمه، دانشگاه آزاد اسلامی، میمه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

چکیده

    پژوهش با هدف ارزیابی عوامل موثر بر توسعه برنامه درسی هویت ساز دینی ادراک شده با میانجیگری جهانبینی فردی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران متوسطه شهر اصفهان بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 340 نفر انتخاب شدند. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل  پرسشنامه محقق ساخته بود.1- پرسشنامه ارزشهای چهارگانه اثرگذار (دینی، معنوی، اخلاقی و انسانی)، 2- پرسشنامه جهانبینی فردی در فرآیند یادگیری دانش-آموزان و 3- پرسشنامه توسعه برنامه درسی هویت ساز دینی ادراک شده. جهت بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید که به ترتیب91/.، 93/. و 94/. محاسبه شد. جهت بررسی روایی از روشهای تحلیل عاملی و روایی سازه استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار18 SPSS انجام پذیرفت. نتایج نشان داد ارزشهای دینی، معنوی و اخلاقی بر توسعه برنامه درسی هویت ساز دینی ادراک شده اثرگذار است ولی اثرگذاری ارزش های انسانی بر توسعه برنامه درسی هویت ساز دینی ادراک شده معنادار نبود. همچنین در مدل اصلاحی برازش یافته ارزشهای دینی هم اثر مستقیم و هم با میانجیگری جهان بینی فردی بر برنامه هویت ساز دینی اثر گذار است. ارزشهای معنوی و اخلاقی فقط اثر مستقیم بر برنامه هویت ساز دینی ادراک شده دارند. ارزشهای انسانی هم فقط با میانجیگری جهان بینی فردی بطور غیر مستقیم بر برنامه هویت ساز دینی اثر گذار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the four factors affecting the development of a perceived religious identity-building curriculum mediated by individual worldview (Case study: Perspectives of high school teachers in Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Mohammadali Salmani Ardani 1
  • Farhad Shafiepoor Motlagh 2
1 M.A. Department of Educational Sciences, Meymeh Branch, Islamic Azad University, Meymeh, Iran
2 Associate Prof. Department of Educational Management, Mahallat Branch, Islamic Azad University, Mahallat, Iran
چکیده [English]

   The aim of this study was to evaluate the factors affecting the development of a perceived religious identity-building curriculum mediated by individual worldview. The statistical universe of present research was consisted of Isfahan city’s all high school teachers of Education Department in the academic year of 1392-1393 that number of 340 teachers were selected through the multiphase cluster random sampling method. The present study is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. The data collection tool included 3 researcher-made questionnaires. 1-Effective quadruple values questionnaire (religious, spiritual, moral, human) 2- Personal world view questionnaire in students ‘learning process 3. Questionnaire for developing a perceived religious identity curriculum. To evaluate the reliability Cronbach's alpha was used. Cronbach's alpha of the questionnaires were 0.91 and 0.93 respectively and 0.94 calculated. Factor analysis and construct validity methods were used to evaluate the validity of the questionnaires. Data analysis was performed using SPSS 18 software. The results showed that religious, spiritual and moral values affect the development of perceived religious identity-building curriculum, but the effect of human values on the development of perceived religious identity-building curriculum was not significant. Also, in the fitted corrective model, religious values have a direct effect on the religious identity-building program, both mediated and mediated by an individual worldview. Spiritual and moral values have only a direct effect on the program of perceived religious identity. Human values also indirectly affect the program of religious identity only through the mediation of individual worldview.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Identity
  • Quadruple values
  • Individual worldview