رابطه جو سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل،ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

   پژوهش حاضر با  هدف تبیین رابطه جو سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل به روش توصیفی– همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان دوره ابتدایی ناحیه یک  شهر اردبیل تشکیل می دهد که تعداد کل این جامعه 1280 نفراست. نمونه ای به تعداد 303 نفر بر اساس جدول مورگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و داده ها مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی ادواردز و کیلپاتریک (1984) و پرسشنامه جو سازمانی سوسمان و دیپ (1989) جمع آوری گردید و روایی صوری و محتوایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان و پایایی با روش آلفای کرونباخ برای جو سازمانی 920/0 و دلبستگی شغلی 7/0  بدست آمد. داده ها با آزمونهای همبستگی پیرسون و T تحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که بین جو سازمانی و دلبستگی شغلی رابطه مثبت و  معنی دار وجود دارد و میزان دلبستگی شغلی در مدارس دخترانه بیشتر از مدارس پسرانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational climate and job involvement of primary school teachers of first region in Ardabil

نویسندگان [English]

  • Babak Najafpour 1
  • Sadraddin Sattari 2
1 M.A. Department of educational sciences, Ardabil branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Associate prof. Department of educational sciences, ardabil branch, islamic azad university, ardabil, iran
چکیده [English]

   The study was done with aim of investigation the relationship between organizational climate and job involvement of primary school teachers in first region of Ardabil. The method of study was descriptive correlational. The study population included all primary school teachers of first region in Ardabil city that it has a total number of 1280 persons. sample of 303 people were selected from this population according to Morgan table using stratified random sampling and required data were collected using a questionnaire of Edwards and Kilpatrik (1984) of job involvement and organizational climate questionnaires of Sussman and Deep (1989) and content and face validity of both instruments were determined using the experts, and reliability were determined by Cronbach's alpha of organizational climate were 0/920 and were 0/7 for job involvement respectively. Data were analyzed using Pearson and T test. The results showed that there is a positive and significant relationship between organizational climate and job involvement and the extent of job involvement in girl’s schools is higher than boys' schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational climate
  • Job Involvement
  • teachers of primary schools