ارتباط تصویر بدنی و آمادگی جسمانی با افسردگی، اضطرب و تنش در دانش آموزان دختر شهرستان نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نور ، دانشگاه آزاد اسلامی، نور ، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور ، نور ، ایران

چکیده

   هدف تحقیق آن است که ارتباط تصویر بدنی و آمادگی جسمانی دختران در مقطع متوسطه اول با افسردگی، اضطراب و تنش را مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری کل دانش ﺁﻣﻮﺯان ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺳﻨﻴﻦ 13 ﺗا 15 ﺳال متوسطه اول شهرستان نور استان مازندران در سال تحصیلی99-1398 بود که 100 ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. از فاکتورهای آمادگی جسمانی ایفرد، پرسشنامه اطلاعات فردی – اجتماعی شرکت کنندگان، پرسشنامه روابط چند بعدی بدن و پرسش نامه افسردگی اضطراب و تنش برای گرداوری اطلاعات استفاده شد. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تصویر بدنی ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯان ﺩﺧﺘﺮ و اضطراب، افسردگی و تنش آنان ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. همچنین بین کاهش رضایت از تصویر بدنی در اثر اضافه وزن و افسردگی، اضطراب و تنش، ارتباط معنی دار وجود دارد. چاقی علاوه بر مشکلات جسمی، مشکلات روحی را نیز به همراه دارد. بنابراین توجه و درمان مشکلات روحی علاوه بر مشکلات جسمی چاقی دارای اهمیت است. سطوح آمادگی جسمانی با میزان افسردگی، اضطراب و تنش دختران نوجوان ارتباط معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between body image and physical fitness with depression, anxiety and stress in female students from Nour city

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mojtahedzadeh 1
  • Aliakbar Mashayekh 2
1 M.A. Department of Physical Education and Sports Science, Nour Branch, Islamic Azad University, Nour, Iran
2 Assistant Prof. Department of Physical Education and Sports Sciences, Nour Branch, Islamic Azad University, Nour, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between body image and physical fitness of girls with depression, anxiety and stress. The statistical population was all the students 13-15 years old, from secondary schools of Nour city in the 2020-2021 academic year. 100 students were selected by cluster sampling method. AAHPERD fitness test, participants' personal-social information questionnaire, Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire and DASS 21, were used. Pearson correlation tests showed that there is a significant and inverse relationship between body image of girl students and their anxiety, depression and stress. There is also a significant and direct relationship between decreased body image satisfaction due to overweight and depression, anxiety and stress. In addition to physical problems, obesity also causes mental problems. Therefore, attention and treatment of mental problems in addition to physical problems of obesity is important. Levels of physical fitness are significantly associated with depression, anxiety and stress in adolescent girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body image
  • Physical fitness
  • Depression
  • anxiety
  • tension