مقایسه مؤلفه‌های خود‌تنظیمی تکلیف (ارزش تکلیف، فراشناخت، تلاش و پایداری) در دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه مؤلفه های خود تنظیمی تکلیف (ارزش تکلیف، فراشناخت، تلاش و پایداری) دانش آموزان دختر مدارس استعدادهای درخشان و عادی بود. روش پژوهش از نوع رشدی مقطعی و علّی و مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان دختر پایه هشتم و پایه یازدهم مدارس استعدادهای درخشان و عادی شهر اهواز بود که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل 562 دانش آموز دختر بود که به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها خرده مقیاس راهبردهای یادگیری پنتریج و دی گروت (1990)، خرده مقیاس ارزش تکلیف پنتریج و همکاران (1991)، مقیاس تلاش دوپیرات و مارین (2005) و مقیاس پایداری الیوت، مک گریگور و گیبل (1999) می باشد. برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ، و تایید روایی پرسشنامه‌ها از تحلیل عامل تاییدی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از روش های آماری تحلیل واریانس دو راهه چند متغیری (مانوا) و تحلیل واریانس یک راهه (آنوا) استفاده شد. بررسی یافته ها نشان می دهد بین دانش آموزان دختر پایه هشتم و پایه یازدهم مدارس استعدادهای درخشان و عادی از از لحاظ مؤلفه های نامبرده در سطح 001/0>p تفاوت معنا دار وجود دارد. پیشنهاد است با توجه به کاهش ارزش تکلیف و تلاش در دانش آموزان متوسطه دوم، برنامه ریزی تحصیلی به صورتی باشد که برای پرورش این ویژگی ها در یادگیرندگان، الگوهای تربیتی متناسب با آن اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of homework self regulation factors (task value, metacognition, effort and persistence) of students

نویسندگان [English]

  • Seiros Allipour 1
  • Manijeh Sgahni Yilaghi 2
  • Leila Fereidooni 1
  • Fatemeh Nadi najafabadi 1
1 4) Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 2) Prof. Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

   The purpose of this study was to comparison the homework self regulation factors (task value, metacognition, effort and persistence) in eighth and eleventh grades of students in gifted and normal scchools. The population of this study consisted of the guidance school and high school students in Ahwaz at educational year 1395-1396. The sample size was determined 562 people by using of random clustering method. The instruments used in this study were Learning Strutegy Subscale (pintrich and DeGroot, 1990), Task Value Subscale (pintrich et.al, 1991), Effort Scale (Dupeyrat and Marine, 2005) and Persistence Scale (Elliot, McGregor and Gable, 1999). To check the reliability the cronbach's alpha was used followed by factor analysis to confirm the validity of the questionnaire. The hypotheses were tested by using of Manova and Anova method analysis. The results of this study indicate that there is significant difference between to groups of students in eighth and eleventh grade in comparison of these factors in P< 0/001. It’s suggested that because of reduce of task value and effort of students in eleventh grade, the planning must have suitable educational models for this groups of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words: homework self regulation
  • Task value
  • Metacognition
  • effort and persistence