رابطه همدلی عاطفی معلمان با هیجانات پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ‏پایه ششم ابتدایی ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش ابتدایی، گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل هیجانات پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی ارومیه از روی همدلی عاطفی معلمان انجام شد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر ارومیه به تعداد 12575 نفر و معلمان به تعداد 200 نفر بود. نمونه­ آماری از طریق جدول کرجسی و مورگان ، 375 نفر دانش آموز پایه ششم ابتدایی ‏ به شیوه  تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. 375 نفر از دانش آموزان، پرسشنامه­ هیجانات پیشرفت پکران و همکاران را پر کردند و به ازای هر سه دانش آموز، یک معلم مربوط به همان پایه (125 نفر) پرسشنامه­ی همدلی عاطفی مهرابیان و اپستین را پر کرد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار PLS 2 و روش حداقل مربعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد همدلی عاطفی معلمان بر هیجان (مثبت و منفی) تحصیلی دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی شهر ارومیه تأثیر دارد، همدلی عاطفی معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی شهر ارومیه تأثیر مستقیم و معناداری دارد؛ بنابراین همدلی عاطفی معلمان نقش مهمی در تقویت هیجانات مثبت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی دارد؛ همچین می‌تواند باعث کاهش هیجانات منفی دانش آموزان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of Relationship Between Teachers’ Emotional Empathy ‎‎With Academic Excitement and Academic Achievement City Urmia Students of 6th ‎‎Grade

نویسندگان [English]

  • Somaieh Feizipour 1
  • Roghaieh Vahdat 2
1 M.A. student of Primary Education, Department of Educational Sciences, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Assistant Prof. ِDepartment of Educational Sciences, Urmia branch. Islamic Azad University. Urmia. Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to acknowledge the effect of teacher’s emotional empathy on the student’s excitement originated from making progress and academic progression of City Urmia students of 6th grade. The adopted research approach was descriptive and the correlation research. The statistical population consists of all sixth elementary students of Urmia city (12575 student) and teachers (200 people). A sample of 375 sixth elementary students was selected Stratified random sampling through using the Kerjeci & Morgan cluster table. 375 students filled the academic-originated excitement Questionnaire Pekran et al and for every three students, one teacher in each class filled the emotional empathy Scale mehrabian and epstein (125 people).  The data was analyzed via Smart PLS 2 and least square approach. The results demonstrated that emotional empathy of teachers affects academic excitement (positive and negative) of City Urmia 6th grade students. Teachers’ emotional empathy does have a direct and meaningful effect on students’ academic progression. Therefore, emotional empathy from teachers plays an important role in invigorating the positive excitement of 6th grade students and can lessen the negative excitement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional empathy
  • Academic Excitement
  • Academic Achievement
  • teachers
  • Students