تأثیر اعتماد، خودکارآمدی، انگیزه و صفات پنج‌گانه شخصیتی بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش ضمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد اباده، دانشگاه ازاد اسلامی، اباده، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تأثیر اعتماد، خودکارآمدی، انگیزه و صفات پنجگانه شخصیتی بر رفتار به اشتراک گذاری دانش ضمنی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و معلمان مدارس اقلید است. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با جامعه ای متشکل از 900 نفر، 270 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب یا حجم انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه های صفات پنج گانه شخصیتی ماتزلر و همکاران(2008)؛ ته و همکاران(2011)؛ اعتماد کوک و وال (1980)؛ خودکارآمدی چن و همکاران(2001)؛ انگیزه اخوان و همکاران(2013)؛ رفتار اشتراک گذاری دانش ضمنی کامینگز(2004) استفاده گردید. روایی محتوایی ابزار توسط خبرگان و پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین اعتماد، خود کارآمدی، انگیزه، برونگرایی، روان جوری و ثبات، وظیفه شناسی و وجدان کاری، سازگاری، گشودگی و استقبال از تجربه، با رفتار به اشتراک گذاری دانش ضمنی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.با توجه به این نتایج اعتماد، خودکارآمدی، انگیزه و صفات پنج گانه شخصیتی بر رفتار به اشتراک گذاری دانش ضمنی تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of trust, self-efficacy, motivation and five-personality traits on the tacit knowledge sharing behavior

نویسندگان [English]

  • marzieh heydari 1
  • farzad zaree 2
1 Department of Educational Sciences, Abadeh Branch, Islamic Azad University, Abadeh, Iran.
2 Master of Educational administration Abadeh Branch, Islamic Azad University, Abadeh, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of trust, self-efficacy, motivation and five-personality traits on the tacit knowledge sharing behavior. The research method is descriptive and quantitative research in terms of applied purpose and method of data collection and data collection. The statistical population of the study is Euclid school principals and teachers. To select the sample size, using the Cochran formula with a community of 900 people, 270 were selected by proportional or volume sampling method. Survey data and questionnaire tools were used to collect the research data. A total of 300 questionnaires containing 5 variables on the Likert scale were distributed. 287 questionnaires were filled out with follow-up and 17 incomplete questionnaires. Finally, data analysis was performed on 270 questionnaires. In order to investigate the validity of the questionnaire, content validity method was used by experts and formal validity, for reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha test and for verifying the construct validity of the research tool, confirmatory factor analysis was used using the spss and amos software. The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between trust, self-efficacy, motivation, extraversion, emotional stability, conscientiousness and conscientiousness, agreeableness, openness and acceptance of experience, with the sharing behavior of tacit knowledge.According to these results, trust, self-efficacy, motivation and five personality traits have a positive and significant effect on tacit knowledge sharing behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Self-efficacy
  • motivation and personality traits
  • sharing behavior of tacit knowledge