رابطه بین پیوند با مدرسه و انگیزه تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد سقز، دانشگاه آزاد اسلامی، سقز، ایران.

2 گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

هدف ازانجام این تحقیق تعیین رابطه بین پیوند با مدرسه با انگیزه تحصیلی براساس نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان است. روش تحقیق از نوع همبستگی وبا استفاده از مدل معادله ساختاری انجام شد. جامعه تحقیق شامل کلیه دانش‌آموزان پایه سوم شهر سنندج به تعداد 3190 نفر بود که ازاین تعداد 310 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشهای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد انگیزه تحصیلی ‌هارتر، پرسشنامه پیوند با مدرسه مادوکس و پرینز و پرسشنامه خودکار آمدی تحصیلی جینک ومورگان استفاده شد. برای سنجش روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها، از روش مدل معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. پایایی مرکب متغیر مکنون انگیزه تحصیلی 88/. و همچنین آلفای کرونباخ آن 90/. است همچنین پایایی مرکب متغیر مکنون خودکارآمدی 92/. و آلفای کرونباخ آن 87/. است و بلاخره پایایی مرکب متغیر مکنون پیوند با مدرسه 89/. و همچنین آلفای کرونباخ آن 85/. است. نتایج تحقیق نشان داد که بین پیوند با مدرسه با خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی و بین خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و خودکارآمدی بین رابطه پیوند با مدرسه و انگیزه تحصیلی نقش میانجی داشت. همچنین 34 درصد تغییرات انگیزه تحصیلی توسط پیوند با مدرسه وخودکارآمدی قابل پیش بینی است و بر اساس نتایج تحقیق توجه به متغییرهای پیوند با مدرسه وخودکارآمدی جهت افزایش انگیزه تحصیلی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between School Bonding and Academic Motivation mediated by Academic Self-efficacy in Students

نویسندگان [English]

  • Bahar Ghazaii 1
  • rafigh hasani 2
1 Department of educational sciences, Saqez Branch, Islamic Azad University, Saqez, Iran.
2 Assistant Professor of Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj
چکیده [English]

The purpose of this research is to determine the relationship between the School bonding with with academic motivation based on the mediating role of academic self-efficacy in third grade students in Sanandaj. The research method was correlation and using the structural equation model. The research population consisted of all 3rd grade students in 3199 students, of which 310 were selected by random cluster sampling. Data were gathered using Hartler's academic motivation, Maddox and Prince School bonding, and Jink and Morgan's Academic Admission Questionnaire. To measure the reliability of the data gathering tool, a partial least squares structural equation model has been used. The composite reliability of the student's motivation is ./88 And also Cronbach's alpha of ./90 Also, the composite reliability of the Academic Self-efficacy is ./92 And its Cronbach alpha ./87 Finally, the combined composite reliability of the School Bonding is ./89 And also Cronbach's Alpha Is ./85. The results of the study showed that there is a significant relationship between the School bonding with academic self-efficacy and academic motivation and between self-efficacy and academic motivation. Self-efficacy has a mediator role between the relationship between the relationship with the school and the academic motivation. Also, 34% of school children's motivation changes can be predicted by School bonding and self-efficacy, and according to the results of the research, attention to School bonding and self-efficacy variables is recommended to increase academic motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school bonding
  • Academic motivation
  • academic self-efficacy
  • Internal motivation and External motivation