رابطه‌ خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی با نقش میانجی خودپنداره در معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه ازاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه‌ خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی با نقش میانجی خودپنداره بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهر بجنورد برابر 1514 نفر می باشد که مطابق جدول کرجسی- مورگان 310 نفر به روش تصادفی طبقه ای نسبی ( 184 نفر زن و 126 نفر مرد ) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها عبارت بود از پرسشنامه‌ سازگاری بل (1961)، خودکارآمدی معلم اسچانن- موران و وولفولک (2001) و پرسشنامه‌ خودپنداره کارل راجرز. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها بر اساس نظرات 10 تن از صاحب نظران تأیید گردید. پایایی پرسشنامه‌ها برای پرسشنامه خودکارآمدی طبق محاسبات ضریب آلفای کرونباخ 87/.، برای پرسشنامه خودپنداره83/.، و سازگاری اجتماعی 94/. تعیین شد. فرضیه‌های تحقیق توسط نرم افزارSPSS 21 و لیزرل موردآزمون قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان داد که روابط بین متغیرها معنادار بوده و بین خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی با نقش میانجی خودپنداره رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between self-efficacy and social adjustment with the mediating role of self-concept in teachers

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ebrahimian Chapeshlou 1
  • Behrang Esmaeilishad 2
1 Department of Educational sciences, Bojnourd branch, Islamic Azad university, Bojnourd, Iran
2 department of educational sciences,Bojnourd branch. islamic azad university. Bojnourd. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the relationship between self-efficacy and social adjustment with the mediating role of self-concept. The research method was descriptive-correlational. The statistical population includes 1514 primary school teachers in Bojnourd. According to Krejcie-Morgan table, 310 students were selected by relative stratified random sampling (184 females and 126 males). Data collection tools were Bell Adaptation Questionnaire (1961), Schanen-Moran and Wolfolk Teacher Self-Efficacy Questionnaire (2001) and Carl Rogers Self-Concept Questionnaire. The face and content validity of the questionnaires were confirmed based on the opinions of 10 experts. The reliability of the questionnaires for the self-efficacy questionnaire according to the calculations of Cronbach's alpha coefficient was 0.87, for the self-concept questionnaire was 0.83, and social adjustment was 94.94. Was determined. The research hypotheses were tested by SPSS 21 software and LISREL. Findings showed that The relationships between the variables were significant and there is a relationship between self-efficacy and social adjustment with the mediating role of self-concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficacy
  • social adjustment
  • self-concept