تأثیر نرم‌افزار آموزشی فارسی بر پیشرفت خواندن و املا دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پایه اول دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران

2 گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، واحد قاینات، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی بر پیشرفت خواندن و املا دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی پایه اول دبستان صورت گرفته است. در این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با  گروه گواه، 20 نفر از دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی 7 تا 11 سال شهرستان تربت‌حیدریه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به تصادف در دو گروه مورد و گواه قرار گرفتند (10 نفر گروه مورد و 10 نفر گروه گواه). در ابتدا، تمامی نمونه  پرسشنامه های  پیشرفت خواندن و املاء محقق ساخته را تکمیل کردند . سپس  گروه  مورد طی 8 جلسه 30 دقیقه‌ای با نرم‌افزار آموزشی فارسی و گروه گواه به شیوه معمولی آموزش دیدند. در نهایت دانش آموزان دو گروه مجدداً ‌آزمون های یاد شده را تکمیل کردند و نتایج به کمک نرم‌افزار 20- SPSS و با استفاده از آزمونهای تی مستقل و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد نرم‌افزار آموزشی فارسی بر پیشرفت خواندن و املا در دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی تأثیر معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Persian educational software on reading and spelling achievment of first grade elementary school students with intelectual disability

نویسندگان [English]

  • Jahanshir Tavakolizadeh 1
  • Maryam Khoshbakht 2
1 Prof, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Gonabad University of Medical Sciences, Iran
2 Department of Psychology of Exceptional Children, Qaenat Branch, Islamic Azad University, Qaenat, Iran
چکیده [English]

Nowadays, the innovation in teaching methods is essential and the use of computers in all fields, especially education of children with intellectual disability may be considered inevitable. The study aimed to determine the effect using of Persian educational software of educational Industry Co on reading and spelling acheivement in first grade elementary school students with intellectual disability in Torbat e haydarieh city. At this quasi-experimental study with a pretest-posttest design and control group, the study population included all students aged 7 to 11 years with intellectual disability that 20 students were selected through simple random sampling and were then randomly allocated into experimental and control groups (each group 10 students). At first, all samples completed the questionairs of reading and spelling acheivement. Then, the experimental group was teached eight 30-minute sessions throgh Persian educational software and control group was teached routinelly. Finally, each of two groups was performed post-tests and the data were analyzed by SPSS-20 and T-test for two independent samples and analysis of covariance test. The results showed that Persian educational software has effected significantly on reading and spelling achievment in students with intellectual disability (p < 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • reading and spelling achievement
  • Persian educational software
  • intellectual disability