پیش بینی اضطراب رقابتی بر اساس سرسختی روانشناختی، تاب آوری و راهبردهای مقابله با استرس نوجوانان ورزشکار شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش پیش بینی اضطراب رقابتی بر اساس سرسختی روانشناختی، تاب آوری و راهبردهای مقابله با استرس نوجوانان ورزشکار بود. روش پژوهش کّمی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه نوجوانان ورزشکار مراجعه کننده به باشگاه های ورزشی شهر تهران در سال 1399 بود. حجم نمونه 200 نفر از این‏ افراد بر اساس فرمول پلنت از تاپاکینگ و همکاران(2007) و به شیوه نمونه‏گیری در دسترس انتخاب‌ که به سیاهه اضطراب حالت رقابتی (RCSAI) کاکس و همکاران(2003)، مقیاس سرسختی روانشناختی(PHS) لانگ و همکاران(2003)، مقیاس تاب آوری(RISC) کانر و دیویدسون (2003) و راهبردهای مقابله با استرس(WCQ) لازاروس و فولکمن(1998) پاسخ دادند. داده‏های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد بین سرسختی روانشناختی، تاب آوری و راهبردهای مقابله مسئله مدار با اضطراب رقابتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد(01/0>P). همچنین یافته ها نشان داد که بین راهبردهای مقابله هیجان مدار با اضطراب رقابتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(01/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که 68 درصد واریانس اضطراب رقابتی به ‌وسیله ابعاد سرسختی روانشناختی، 7/51 درصد به وسیله تاب آوری و 5/81 درصد به وسیله راهبردهای مقابله با استرس تبیین می‏شود. یافته‏های این پژوهش نشان می دهد که سرسختی روانشناختی، تاب آوری و راهبردهای مقابله با استرس نقش مهمی در پیش بینی اضطراب رقابتی نوجوانان ورزشکار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of competitive anxiety based on psychological hardiness, resilience and stress coping strategies of athlete teens

نویسندگان [English]

  • Farideh Ebrahimi Bejdani 1
  • Parenaz Banisi 2
  • Hamidreza Vatankhah 2
1 M.A. Department of psychology & counseling, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof, Department of Psychology & counseling, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

    The purpose of this study was to study prediction of competitive anxiety based on psychological hardiness, resilience and stress coping strategies of athlete teens. The quantitative- correlation method was used. The statistical population consists of all the adolescent athletes referred to sports clubs in Tehran in year 2020. In this study, according to convenience sampling method, 200 adolescent athletes by formula Plant of Tabachnick and et al (2007) were selected as samples and they were asked to fill revised competitive state anxiety inventory (RCSAI) of Cox and et al (2003), psychological hardiness scale (PHS) of Lang and et al (2003), resilience scale (CD-RISC) of Connor and Davidson (2003) and ways of coping questionnaire (WCQ) of Lazarus and Folkman's (1998). The data were analyzed by tests of Pearson correlation and multivariate regression. Findings showed that there was negative and significant correlation between psychological hardiness, resilience and problem oriented stress coping strategies with competitive anxiety athlete teens (P<0/01). Also, findings showed that there was positive and significant correlation between emotion oriented stress coping strategies with competitive anxiety (P<0/01). Regression analyses also revealed that %68 of variance of competitive anxiety was explained by psychological hardiness, %51/7 was explained by resilience and %81/5 of variance of competitive anxiety was explained by stress coping strategies. This study confirmed the significant contribution of psychological hardiness, resilience and stress coping strategies on competitive anxiety of athlete teens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competitive anxiety. psychological hardiness
  • resilience
  • Stress