اثر بازی‌های ساختاریافته خانواده محور با استفاده از لگو بر تاب‌آوری کودکان کم‌توجه و بیش‌فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 کارشناس ارشد روان شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر بازی‌های ساختاریافته خانواده محور با استفاده از لگو بر تاب‌آوری کودکان کم‌توجه و بیش‌فعال انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه آموزشی و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کودکان 7 تا 9 سال می‌باشند که در سال تحصیلی 98 –1397 در مرکز توان‌بخشی جلایی‌پور شهر تهران بودند. بدین منظور، تعداد 30 نفر از کودکان، به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری قرار داده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تاب‌آوری کودکان (مرل، 2008) بود. گروه آزمایش در 16 جلسة 60 دقیقه‌ای تحت آموزش بازی‌های ساختاریافته خانواده محور با استفاده از لگو قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بازی‌های ساختاریافته خانواده محور با استفاده از لگو تاثیر معناداری بر تاب‌آوری و خرده‌مقیاس‌های (خودتنظیمی، توانمندی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری) کودکان کم‌توجه و بیش‌فعال داشت (01/0p <). اما این تاثیر بر خرده‌مقیاس (همدلی) معنادار نبود (01/0P>). بر اساس یافته‌های به دست آمده می‌توان نتیجه‌گیری نمود که آموزش بازی‌های ساختاریافته خانواده محور با استفاده از لگو موجب بهبود تاب‌آوری در کودکان کم‌توجه و بیش‌فعال می‌شود. لذا نهادهای خانواده و آموزشی و مراکز خدمات روان‌شناختی و مشاوره می‌توانند برای بهبود تاب‌آوری کودکان کم‌توجه و بیش‌فعال از این روش بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Family-Centered Structured Games Using Lego Bricks on the resiliency of Children with Attention Deficit and Hayperactivity

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Bazoolnejad 1
  • Arezou Abdolahi 2
  • Samira vakili 3
  • Leila Kashani Vahid 3
1 PhD in Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
2 M.A. in Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to the effects of family-centered structured games using lego bricks on the resiliency of children with attention deficit and hayperactivity. The research method was a pretest-posttest with a control group in this study. The statistical society of this study included all children aged 7 to 9 are at jalaypour rehabilitation center in tehran in the academic year 96-95. For this purpose, 30 children were selected by available sampling. The research instruments consisted of sears resonance questionnaire (Merle, 2008). The experimental group was trained with family-centered structured games using Lego bricks in 16 sessions 60 minutes. The obtained data were analyzed by using analysis of covariance. The results showed that family-centered structured games using lego bricks had a significant effect on the resiliency subscale (self-regulatory, social capacity, responsibility) (p < 0.01). But this effect on the resiliency subscale (sympathy) was not significant (P> 0.01). Based on the findings, it can be concluded that the training of family-centered structured games using lego bricks improves the level of resilience children with attention deficit and hayperactivity. Therefore, family and educational institutions, and psychological and counseling services centers can benefit from this method to improve of resilience children with attention deficit and hayperactivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structured games
  • Lego
  • resiliency
  • Attention deficit/hyperactivity