تاثیر شیوه تدریس پژوهش محور برخلاقیت درس علوم دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر بهشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاون پژوهش وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر روش تدریس پژوهش محور برخلاقیت درس علوم دانش آموزان پایه‌ی سوم ابتدایی شهر بهشهر بود. این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش، نیمه(شبه) آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری در این پژوهش، عبارت بود از کلیه دانش‌آموزان دختر پایه‌ی سوم ابتدایی غیردولتی شهر بهشهر در سال تحصیلی 96 – 1395 که تعداد آن‌ها برابر210 نفر بودند. در این پژوهش تعداد 30 نفردانش آموز دختر درپایه ی سوم ابتدایی با استفاده ازروش گمارش تصادفی، 15 نفر در یک گروه به عنوان گروه آزمایش و15 نفر در گروه دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. ابزارگردآوری داده ها در این تحقیق آزمون خلاقیت تورنس و عابدی(1974) که روایی آن مورد تأیید استاد راهنما قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 85/0 محاسبه گردیده است. روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها به دو روش آمار توصیفی(میانگین وانحراف معیار)و آمار استنباطی از طریق نرم افزار SPSS انجام شد. یافته‌ها نشان داد که: روش تدریس پژوهش محور در بین مولفه‌های خلاقیت، برسیالی و انعطاف پذیری فکر دانش آموزان تاثیر نداشته و بر مولفه‌های اصالت و بسط فکردانش‌آموزان تاثیرداشته همچنین نتایج نشان داد که روش تدریس پژوهش محور بر خلاقیت درس علوم دانش‌آموزان پایه ی سوم ابتدایی شهر بهشهر تاثیر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Teaching Method of the Research-Based Learning on the Study of the Science of the Third-Elementary Students in Behshahr City

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effect of teaching-based teaching method on the creativity of the science of elementary school students in Behshahr. The purpose of this research was applied and semi-experimental (semi-experimental) with pre-test and post-test design with control group. The statistical population in this study is all 3rd grade elementary non-governmental high school students in Behshahr city in the academic year 1396-1953, whose number was 210. In this research, 30 students in elementary school 3 were randomly assigned to 15 students in one group as experimental group and 15 in the other group as control group.The tool for collecting data in this study was the Torrance and Abedi Creativity Test (1974), whose validity was approved by the supervisor. Reliability of the tool was calculated using Cronbach's alpha of 0.85. Data analysis methods were done using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics using SPSS 21 software. The findings showed that: The research-based teaching method did not have any effect on the components of creativity, fraternity, and students 'thinking flexibility, and affected the components of the originality and extension of students' minds, and also the results showed that the teaching-based teaching method focuses on the creativity of the lesson The science of students was the third elementary element of Behshahr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Teaching-based research
  • Creativity
  • science course
  • Students