بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی فردی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان با رویکرد جیگ ساو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی ،اردبیل، ایران

3 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

زمینه:در عصر حاضر که عصر انفجار دانش می باشد، یادگیری سنتی که سالیان متمادی است نظام آموزش و پرورش را احاطه کرده است،دیگر پاسخگوی نیازهای دانش‌آموزان و معلمان نمی باشد. انگیزه تحصیلی و خودکارآمدی فردی به عنوان دو فاکتور مهم و ضروری برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد.فرضیه ها یا سؤال ها:این پژوهش شامل فرضیه و سؤال زیر می باشد: آیا یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ‌ساو بر خودکارآمدی فردی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر دارد؟ یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ‌ساو برخودکارآمدی فردی دانش‌آموزان تأثیر دارد. یادگیری مشارکتی ازنوع جیگ ‌ساو برانگیزش تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر دارد.هدف:این پژوهش با هدف بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی از نوع جیگ ‌ساو برخود‌کارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر نمین انجام گرفته است. روش: روش این پژوهش از نوع نیمه تجربی به صورت دوگروه کنترل و گواه(پیش آزمون- پس آزمون) می باشد. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل کلیه‌ دانش‌آموزان پایه‌ دهم متوسطه روستای عنبران در سال تحصیلی1395 باحجم 47 نفرمی باشد که حجم نمونه به وسیله جدول کرجسی–مورگان به تعداد62نفربرآورد شدکه ازطریق روش نمونه‌گیری هدفمند(در دسترس) انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها شامل دو عدد پرسش نامه استاندارد–انگیزش تحصیلی هارتر(1981)وخودکارآمدی فردی شرر(2003)-می باشدداده ها به کمک نرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج یافته ها نشان داد که بین انگیزش تحصیلی(05/0>p ; 371/950F=)و خود کارآمدی فردی (05/0>p; 436/1374F=)دانش آموزان در گروه آزمایشی تفاوت معناداری وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: روش یادگیری مشارکتی درمقایسه باروش سنتی سخنرانی برافزایش انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی فردی دانش آموزان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Participatory Learning on Individual Self-Efficacy and Student motivation With the Approach of Jig Saw

نویسندگان [English]

  • Ali Khalegkhah 1
  • nasrin oorojy 2
  • habibeh najafi 3
1 university of mohaghegh ardabili
2 Department of psychology, Ardabil branch. Islamic Azad University, Ardabil. Iran
3 university of mohaghegh ardabili
چکیده [English]

Introduction:In the present age, whichis the age of the explosion of knowledge,the traditional learning that has surrounded the education system for many years does not meet the needs of students and teachers. Individual academic motivation and individual self-efficacy are two important factors for students' academic achievement.Research Questions or Hypothesis:This research includes the following hypothesis and question:Is participatory learning of jig-sao type affecting individual self-efficacy and student's educational motivation?Participatory learning ofthe Jig-Saw type affects students' individual self-efficacy. A participatory learning of the type of jig-up has an impact onstudent's educational motivation.Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect ofparticipatory learning ofJig-Saw onself-efficacy and academic motivation of secondary high school students in Namin.Methods:This study was semi experimental carried out in two groups of control and the experiment (pre-test and post-test).The statistical population of this study includes all students of the 10thgrade high school ofEnbrand in the academic year of2016with a total of 2958 people.The sample size was estimated by Krājsi-Morgan table 62 number Which were selected through targeted sampling(available).31members inthe control group and31members inthe experimental group.the data gathering tool included two standard questionnaires- Harter's academic motivation(1981)and Sherer;s Individual self-efficacy(2003).data were analyzed using SPSS18 software. Results:The results of the findings showed that there was a significant difference between the educational motivation(F= 950/371; p < 0.05) and individual self-efficacy (F= 1374/436;p < 0.05)in the experimental group before the intervention and after it. Discussion and Conclusion: The participatory learning method is effective in increasing the students' academic motivation and self-efficacy compared with the traditional lecture method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Motivation
  • Individual self-efficacy
  • collaborative learning
  • Jig Saw