پیش بینی استعداد به اعتیاد براساس سرسختی روان ‌شناختی و تنظیم شناختی- هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی و آموزش ابتدایی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی استعداد به اعتیاد براساس سرسختی روان ‌شناختی و تنظیم شناختی- هیجانی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه‌ آماری را کلیه‏ دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی شهر اردبیل (1300 نفر) در سال تحصیلی 97- 1396 تشکیل داده اند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 377 دانشجو به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد 356 پرسشنامه قابل ‌تحلیل بود. از مقیاس استعداد به اعتیاد اهواز زرگر و همکاران (1992)، پرسش نامه سرسختی روان شناختی کوباسا و همکاران (1997) و تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران (2001) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در SPSS 18 استفاده گردید. یافته‏های پژوهش نشان داد بین سرسختی روان‌ شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی- هیجانی مثبت (پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه‌پذیری) با استعداد به اعتیاد رابطه منفی معنادار (0.01p <  ،0.30r = - ) و بین راهبردهای تنظیم شناختی- هیجانی منفی (ملامت خویش، نشخوارگری، فاجعه ‌سازی، ملامت دیگران) با استعداد به اعتیاد رابطه‌ مثبت معنادار وجود دارد (0.01p <  ،0.26r =).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perdiction of Addiction Potential Based on Psychological hardiness and Cognitive Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • Ali Khalegkhah 1
  • Nasim Mesrkhani 2
  • habibeh najafi 3
1 Department of Educational sciences.Faculty of Educational Sciences and Psychology. university of mohaghegh ardabili. Ardabil. Iran
2 Department of educational sciences. Ardabil branch. Islamic Azad university. Ardabil. Iran
3 Department of Educational sciences.Faculty of Educational Sciences and Psychology. university of mohaghegh ardabili. Ardabil. Iran
چکیده [English]

   The aim of this study was to predict the Addiction Potential Based on Psychological hardiness and cognitive emotion regulation in Students. The  design  of  this  study  was correlational and statistical population comprised of all students in University og Mohaghegh Ardabili in the academic year 2017-2018, from this population 377 students were selected using Cluster random sampling, from this pupolation, 356 questionnaires was analyzed. The tools were Zargar and et al Addiction potential scale (1992), Kobasa and et al hardiness questionnaire (1997) and Granfsky and et al cognitive emotion regulation questionnaire (2001). Data analysis was performed through Pearson’s correlation coefficient and regression analysis. The finding showed negative significant correlation between Psychological hardiness and positive cognitive-emotional regulation strategies (Acceptance, positive refocusing, refocus on planning, positive reappraisal, perspective) (r = - 0.30; p < 0.01) and positive significant correlation between Negative cognitive-emotional regulation strategies (Self-blame, Rumination, catastrophizing, blaming others) (r = 0.26; p < 0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • psychological hardiness
  • cognitive emotion regulation