پیش بینی استعداد به اعتیاد براساس سرسختی روان ‌شناختی و تنظیم شناختی- هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی و آموزش ابتدایی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

 پژوهش حاضر باهدف پیش ‌بینی استعداد به اعتیاد براساس سرسختی روان ‌شناختی و تنظیم شناختی- هیجانی در دانشجویان انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه‌ آماری پژوهش را کلیه‏ دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی شهر اردبیل (1300 نفر) در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل ‌داده اند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، 377 دانشجو به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد، 356 پرسشنامه‌ قابل ‌تحلیل بود. از مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز زرگر و همکاران (1992)، پرسش ‌نامه سخت رویی کوباسا و همکاران (1997) و پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و همکاران (2001) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌ های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در SPSS-16 استفاده گردید. یافته‏ ها نشان داد که بین سرسختی روان‌ شناختی و راهبردهای تنظیم شناختی- هیجانی مثبت (پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه‌پذیری) با استعداد به اعتیاد رابطه منفی معنادار و بین راهبردهای تنظیم شناختی- هیجانی منفی (ملامت خویش، نشخوارگری، فاجعه‌سازی، ملامت دیگران) با استعداد به اعتیاد رابطه‌ مثبت معنادار وجود دارد. سرسختی روان‌ شناختی و تنظیم شناختی- هیجانی از متغیرهای مرتبط با استعداد به اعتیاد در دانشجویان می ‌باشند که باید در پیش گیری و درمان اعتیاد مد نظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perdiction of Addiction Potential Based on Psychological hardiness and Cognitive Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • Ali Khalegkhah 1
  • Nasim Mesrkhani 2
  • habibeh najafi 3
1 Department of Educational sciences.Faculty of Educational Sciences and Psychology. university of mohaghegh ardabili. Ardabil. Iran
2 Department of educational sciences. Ardabil branch. Islamic Azad university. Ardabil. Iran
3 Department of Educational sciences.Faculty of Educational Sciences and Psychology. university of mohaghegh ardabili. Ardabil. Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study wax to predict the Addiction Potential Based on Psychological hardiness and cognitive emotion regulation in Students. Methodology: The design of this study was correlational and statistical population comprised of all students in University og Mohaghegh Ardabili in the academic year 2015-2016, from this population 377 students were selected using Cluster random sampling, from this pupolation, 356 questionnaires was analyzed. The used tools were Zargar and et al Addiction potential scale (1992), Kobasa and et al hardiness questionnaire (1997) and Granfsky and et al cognitive emotion regulation questionnaire (2001). Data analysis was performed through Pearson’s correlation coefficient and regression analysis. Results: The finding showed a negative sifnificant correlation between Psychological hardiness and positive cognitive-emotional regulation strategies (Acceptance, positive refocusing, refocus on planning, positive reappraisal, perspective) and positive sifnificant correlation between Negative cognitive-emotional regulation strategies (Self-blame, Rumination, catastrophizing, blaming others). Conclusion: So we can say Psychological hardiness and cognitive emotion regulation the variables associated with Addiction Potential, which must be considered in the prevention and treatment of addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • psychological hardiness
  • cognitive emotion regulation