طراحی انگاره نظری برنامه درسی فعالیتهای فوق برنامه با رویکرد آموزش محیط زیست و اعتبار سنجی آن از دیدگاه معلمان و متخصصان برنامه درسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی واحد علوم تحقیقات تهران

2 استاد گروه علوم تربیتی ، دانشگاه اسلامی ، واحد علوم تحقیقات ، تهران، ایران.

3 استاد گروه علوم تربیتی ، دانشگاه اسلامی ، واحد علوم تحقیقات ، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق با رویکرد آموزش محیط زیست برای دانش آموزان دوره دوم و اعتبارسنجی آن از منظر متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی ربط انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی می باشد که با روش تحقیق زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصان برنامه درسی و معلمان شهرستان میاندواب(35 متخصص و445معلم) در سال تحصیلی 98-1397 بود که از این میان کلیه متخصصان برنامه درسی به شیوه تمام شماری و 210معلم به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای گزینش شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن طبق نظر متخصصان برنامه درسی و معلمان تایید شد و پایایی آن پس از اجرای مقدماتی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ 91/0به دست آمد. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی(آزمون خی دو)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الگوی پیشنهادی برای برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه جهت آموزش محیط زیست مطلوب بوده است. همچنین بین دیدگاه این دو گروه در مورد میزان مطلوب بودن الگوی پیشنهادی تفاوت معنا داری گزارش نشده است((05/0< p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Theoretical Idea of Extracurricular Activities with an Approach to Environmental Education and its Validation by Teachers and Curriculum Experts

نویسندگان [English]

  • maryam seif naraghi 1
  • ezatollah naderi 2
  • qodsi ahghar 3
  • somayeh asadzadeh 4
1 Professor of Department of Educational Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Department of Educational Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Department of Educational Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Ph.D Student of Curriculum, Department of Educational Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a curriculum model of the above activities with an environmental education approach for second grade students and to validate it from the perspective of curriculum specialists and relevant teachers. The type of applied research is the field research. The statistical population of the study consisted of all curriculum specialists and teachers of Miandoab city (35 specialists and 445 teachers) in the academic year of 1398-1989. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by curriculum experts and teachers and its reliability was 0.91 after initial implementation by calculating Cronbach's alpha coefficient. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Chi-square test). The findings indicate that the proposed model for the curriculum of extracurricular activities for environmental education is desirable. Also, there was no significant difference between the two groups regarding the desirability of the proposed model (p <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Education
  • Curriculum
  • extracurricular activities