نقش تدریس مبتنی بر محیط الکترونیکی مشارکتی(nss)بر ابعاد خلاقیت دانش آموزان پسر هنرستان های فنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر دبیرستانهای اسلام آباد

2 گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد.جامعۀ آماری شامل 215 نفر دانش‌آموز پسر دوم متوسطه هنرستان فنی شهرستان اسلام‌آباد غرب در سال تحصیلی 98-1397 است؛ که به شیوه در دسترس30 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد ابزار اندازه گیری داده هاپرسشنامه خلاقیت تورنس بود. داده‎ها با استفاده از آماره‎های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آزمون‎ تحلیل واریانس و به کمک نرم‌افزار SPSS21، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که که روش تدریس مشارکتی از طریق محیط یادگیری الکترونیکی بر سیالی تفکر دانش‌آموزان (042/0=Sig, 545/4=F)،ابتکار تفکر دانش‌آموزان (000/0=Sig, 164/38=F)؛انعطاف تفکر دانش‌آموزان (001/0=Sig, 187/15=F) ،بسط تفکر دانش‌آموزان مورد مطالعه تأثیر مثبت دارد؛ و اثر معنادار کاربرد این روش (002/0=Sig, 203/12=F) مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به اهمیت روش تدریس آموزش مشارکتی از طریق محیط الکترونیکی و اثر بخشی آن بر رشد خلاقیت انتظار می رود پژوهش های کاربردی و هدفمند برای کارایی و اثربخشی روش ها و فناوری های جدید درآموزش به کمک منابع الکترونیکی به طور پیوسته صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of teaching based on participatory electronic environment (nss) on the dimensions of creativity of male students of technical vocational schools

نویسندگان [English]

  • abrahym asmaili 1
  • faranak mosavi 2
1 دبیر دبیرستانهای اسلام آباد
2 Department of educational management, faculty of humanities, Kermanshah branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is quasi-experimental in nature and quasi-experimental with pretest-posttest design and control group. A sample size of 30 was considered as the sample size. Data were analyzed using descriptive statistics including mean and standard deviation and analysis of variance using SPSS 21 software.The results of the analysis of covariance showed that participatory teaching through e-learning environment on students 'thinking fluency (F = 0.542, Sig = 0.424), students' thinking initiative (F = 0.97, Sig = 38.164) کر Flexibility of students 'thinking (F = 0.001, Sig = 0.00187), had a positive effect on the development of students' thinking; and the significant effect of using this method (F = 12.203, Sig = 0.002) was confirmed. . Given the importance of collaborative learning through the e-learning environment and its impact on creativity development, it is expected that applied and targeted research will be conducted on the effectiveness and effectiveness of new methods and technologies in e-learning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaborative teaching method
  • E-Learning
  • Creativity