رابطه تیپ‌های شخصیت اینیاگرام با گرایش به خودکشی و هیجان خواهی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر منابع انسانی شرکت پروژه های صنعتی ابدال کیش (مپصا کیش)

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تیپ‌های شخصیت اینیاگرام با گرایش به خودکشی و هیجان خواهی نوجوانان بود. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه نوجوان دامنه سنی ۱۵ تا ۱۷ سال متقاضی یادگیری زبان انگلیسی طی نیمه دوم سال ۱۳۹۸ در آموزشگاه‌های زبان منطقه ۵ تهران بود که با توجه به فرمول فیدل و تاپاچیک (۲۰۰۱) تعداد ۱۱۰ نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب گردید. داوطلبین به پرسشنامه‌های تشخیص شخصیت اینیاگرام ریز و هادسون (۱۹۹۱)، گرایش به خودکشی اورباخ و همکاران (۱۹۸۱)، و هیجان خواهی زاکرمن (۱۹۷۸)، پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد هیجان خواهی با تیپ کمک‌گرا و فرد نگر، رابطه معنادار منفی دارد و با تیپ صلح جو، رابطه معنادار مثبت دارد (۰۵/۰ > p). جاذبه زندگی با تیپ‌های کمک‌گرا، فکور و رهبر رابطه معنادار منفی دارد، و با تیپ‌های موفق طلب، وفاجو، خوش گذران و صلح جو، رابطه مثبت معنادار دارد (۰۵/۰ > p). عدم پذیرش زندگی با تیپ‌های وفاجو و خوش خو، رابطه منفی معنادار دارد و با تیپ‌های فکور و رهبر، رابطه مثبت معنادار دارد (۰۵/۰ > p). همچنین جاذبه مرگ با تیپ خوش گذران رابطه منفی و با تیپ فکور، رابطه مثبت دارد (۰۵/۰ > p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Enneagram personality types and adolescents' suicidal tendencies & sensation-seeking

نویسندگان [English]

  • Azadeh Bahrami Moogooei 1
  • Elham Molaei Nezhad 2
1 H.R Manager of Kish Abdal Industrial Project Managment.
2 M.A in children and adolescents clinical psychology, Science and Arts University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between Enneagram personality types and adolescents' suicidal tendencies & sensation-seeking. This research is descriptive and correlational. The statistical population of the study of all adolescents aged 15 to 17 years was an applicant for learning English during the second half of 2019 in language schools of District 5 of Tehran & 110 people were selected as the sample size by multi-stage cluster sampling. Candidates answered questions from Enneagram Riso & Hudson (1991), suicidal tendencies from Orbach et al. (1981), and Zuckerman's sensation-seeking (1978). Data were analyzed with Pearson correlation coefficient. The findings showed that sensation-seeking had a significant negative relationship with the Reformer and Individulist types and had a significant positive relationship with the Peacemaker type (p <0.05). The attraction of life has a significant negative relationship with the Reformer, Investigtor, and Challenger types, and has a significant positive relationship with the Achiever, Loylist, Enthusiast & Peacemaker types (p> 0.05). Lack of acceptance of life has a significant negative relationship with Loylist and Enthusiast types and has a significant positive relationship with Investigtor and Challenger types (p <0.05). Also, the attraction of death has a negative relationship with the Enthusiast type and a positive relationship with the Investigtor type (p <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enneagram personality types
  • suicidal tendencies
  • sensation-seeking
  • adolescents