تدوین و آزمون مدل خودکارآمدی جمعی با اشتیاق شغلی و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده معلمان متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشته مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه خودکارآمدی جمعی با اشتیاق شغلی و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده معلمان انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه معلمان دوره متوسطه شهرستان سنندج بودند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 197 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش جهت اندازه‌گیری متغیر خودکارآمدی جمعی معلمان از مقیاس شان- مور و بار، اشتیاق شغلی از مقیاس اساوفیلی و همکاران و برای اندازه‌گیری حمایت سازمانی از مقیاس آیزنبرگ استفاده شده است. همچنین کلیه تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد خودکارآمدی جمعی با اشتیاق شغلی، بین حمایت سازمانی ادراک شده با اشتیاق شغلی و بین خودکارآمدی جمعی با اشتیاق شغلی با در نظر گرفتن نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده رابطه وجود دارد (01/0>P). در نهایت می‌توان به این نتیجه رسید که از طریق حمایت سازمانی می‌توان اشتیاق شغلی معلمان را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation and testing Model of The Relationship between Self-efficacy with Job Desire and Mediating Role of Perceived Organizational Support for Secondary School Teachers

نویسندگان [English]

  • rafigh hasani 1
  • azadeh nikshabani 2
1 Assistant Professor of Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj
2 M.Sc in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between self-efficacy with job motivation and mediating role of perceived organizational support of first and second grade teachers in Sanandaj. This research is a descriptive-correlation study. The statistical population of this study consisted of all high school teachers in district 2 of Sanandaj city. Using Cochran sample size formula, 197 students were selected by simple random sampling. In this study, Sean-Moore & Bar (2004), Job Satisfaction Scale from Asavfili et al (2002) and Eisenberger Scale (1986) were used to measure teachers' collective self-efficacy. All statistical analyzes were performed using SPSS and Smart PLS software. The results showed that there is a relationship between the dimensions of collective self-efficacy with job motivation, between perceived organizational support with job enthusiasm, and between collective self-efficacy with job enthusiasm, considering the mediating role of perceived organizational support. Finally, it can be concluded that organizational support can increase teachers' self-efficacy and job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teachers high school
  • collective self-efficacy
  • job enthusiasm
  • organizational support