تحلیل عملکردی مدارس معماری زمینه محور بر ارزیابی کیفی و نحوه آموزش پذیری دانشجو با تکیه بر مباحث روانشناسی محیطی در معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری معماری، گروه معماری، واحد یزد.دانشگاه آزاد اسلامی ، یزد، ایران .

چکیده

    در این مقاله هدف براین مبنا قرارگرفت که معرفی عوامل نهفته و آشکار در بستر و زمینه معماری که می­توانند در فرایند آموزش­پذیری مخاطب از آن مؤثر باشند، از زاویه­ای جدید مورد تبیین قرارگیرد؛ بنابراین از "نظریه داده­بنیاد" استفاده شد و برای اثبات کارایی این روش دانشکده معماری یزد به­عنوان مطالعه موردی انتخاب شد. تحلیل اطلاعات براساس سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) انجام شد. سپس براساس نظریات استراوس و کوربین، روش­های اعتبارسنجی پژوهش­های کیفی در این پژوهش اعمال شد. یافته­های حاصل از این پژوهش در مرحله نهایی به 28 کد باز، 16 کد محوری و 6 کدانتخابی رسید و الگوی پارادایمی به شرح زیر سازماندهی شد: 1. متغیرهای علی 2. متغیرهای زمینه­ای 3. متغیرهای مداخله­گر 4.پدیده یا مقوله محوری 5. راهبردها 6. پیامدها و نتایج. نتایج این پژوهش حاکی از این است که با نزدیک کردن اهداف آموزش آکادمیک به اصول اجرایی از یک­سو و بازشناسی ارزش­های هویت­ساز درنگاه ارزیابانه به مکان از سوی دیگر می­توان به تلفیق درست قابلیتهای پیدا و پنهان کالبد آموزشی در راستای تربیت روان­شناسانه مخاطب نائل گشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functional Analysis of Field-Based Architecture Schools on Qualitative Assessment and Student Teaching Capacity Based on Environmental Psychology in Architecture

نویسنده [English]

  • Akramolsadat Kheyrossadat
Phd, Architecture Department, Yazd Branch, Islamic Azad University,Iran
چکیده [English]

   The purpose of this paper is to provide a basis for the introduction of hidden and obvious factors in the context and architecture that can be effective in the learner's learning process from a new angle; Therefore, the "grounnded theory" which is one of the newest methods of qualitative research. To prove the effectiveness of this method, the Yazd school of architecture was selected as a case study to explain the step-by-step explanation of the implementation stages of this research. Data analysis was performed based on three methods of coding:  open coding, axial coding and selective coding. Finally, according to Strauss and Corbin, qualitative research validation methods were applied in this study. The results of this research in the final stage were 28 open source, 16 pivot codes and 6 code selections and the paradigmatic pattern was organized as follows: 1.Casual Variables. 2. Context Variables. 3. Intervening Variables 4. Core Category or Phenomenon 5. Strategies.6.Consequences The results of this study suggest that by aligning the goals of academic education with the principles of performance, on the one hand, and recognizing the values of identity in terms of assessable to place, on the other hand, it is possible to combine the well-found and hidden capabilities of the educational apparatus in the direction of psychological education the audience reached.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Local Socialization
  • Environmental Psychology
  • Territorial Architecture