رابطه و مقایسه نگرش به فراگیرسازی و خودکارآمدی معلمان ویژه و عادی دارای دانش آموز با اختلال طیف اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد،گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای نگرش و خودکارآمدی معلمان ویژه و عادی دارای دانش آموز اختلال طیف اتیسم انجام گرفت. روش پژوهش علی مقایسه ای بود. جامعه پژوهش تمام معلمان آموزش ویژه و معلمان آموزش عادی دارای دانش آموز اختلال طیف اتیسم درسال تحصیلی 1397-98 استان مازندران بود. نمونه مورد نظر 30 معلم بودند که برای انتخاب نمونه از بین مدارس استثنایی در استان 15 معلم و از معلمان آموزش عادی دارای دانش آموز اختلال اتیسم 15 معلم به صورت تصادفی انتخاب و مورد ارزیابی قرارگرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه نگرش سنجی نگرش سنجی آموزش فراگیر سعیدی وسلیمانوندی(1385) و مقیاس خودکارآمدی معلم توسط اسچانن، موران و وولفولک (2001) بود. داده های بدست آمده با آمار توصیفی و روش آماریT مستقل و ضریب همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین نگرش و خودکارآمدی معلمان آموزش عادی و معلمان آموزش ویژه در فراگیرسازی دانش آموزان اتیسم تفاوت معناداری وجود دارد و در ابعاد مختلف معلمان ویژه از نگرش و خودکارآمدی بهتری نسبت به معلمان عادی قرار دارند. همچنین بین نگرش و خودکارآمدی معلمان درفراگیرسازی دانش آموزان اتیسم ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation and Comparison Between Attitude To Inclusion and Self efficacy Among Special and Regular Education Teachers with Students of Autism Spectrum Disorder

نویسندگان [English]

  • َAَbbasali Taghipour javan 1
  • gholam ali afrooz 2
  • saeed hasanzade 3
  • masoud gholamali lavasani 4
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Psychology of Exceptional Children, Faculty of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Exceptional Children, Faculty of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Department of Educational Psychology and Counseling, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

The present study aims Comparative study of attitude and self-efficacy of special and regular teachers with students of Autism Spectrum Disorder. The research method was causal-comparative. The statistical population of this study was all teachers of special education and regular education teachers with autism spectrum disorder' students in the academic year of 2018-2019 in Mazandaran. The sample consisted of 30 teachers who selected among the exceptional schools 15 special teachers and among the regular teachers with autism disorder' students15 teachers were randomly selected. The instruments used were questionnaire of Saeedi and Soleimanandi's comprehensive attitude survey (2006) and teachers' self-efficacy scale by Tschannen-Moran & Woolfolk (2001). Data were analyzed using descriptive statistics , independent T-test and correlation Coefficient . The results of this study showed that there is a significant difference between the attitude and the self-efficacy of regular education teachers and special education teachers in the inclusion of autistic students. In different aspects of the teachers, they have a better attitude and self-efficacy than regular teachers. Also, there is a relationship between attitude and teachers' self-efficacy in inclusion for autism students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Self-efficacy
  • inclusion
  • autism spectrum disorder
  • special education teachers