مدل یابی علّی رابطه ترس از ارزیابی منفی، حرمت خود ناپایدار و کمالگرایی مثبت با خودناتوان سازی تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه علَی بین ترس از ارزیابی منفی، حرمت خود ناپایدار، کمالگرایی مثبت و خودناتوان سازی تحصیلی صورت گرفت. این پژوهش از نوع همبستگی بود. به همین منظور، تعداد 331 نفر از حدود شش هزار دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای و ساده انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرهای پژوهش، دانشجویان مقیاس خودناتوان‌سازی تحصیلی (جونز و رودوالت، 1982)؛ پرسشنامه کمالگرایی مثبت (تری شورت و همکاران، 1995)، نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (واتسون و فرند، 1969) و مقیاس حرمت خود ناپایدار (هاوارد، 2017) را تکمیل کردند. ارزیابی مدل به روش تحلیل مسیر انجام شد. یافته ها نشان دادند مدل پیشنهادی از برازش قابل قبولی برخوردار بوده و ترس از ارزیابی منفی، حرمت خود ناپایدار و کمالگرایی مثبت به طور معنادار بر خودناتوان سازی تحصیلی اثر مستقیم دارند. علاوه بر این، با توجه به نتایج آزمون بوت استراپ، اثر غیرمستقیم ترس از ارزیابی منفی و حرمت خود ناپایدار بر روی خودناتوان سازی تحصیلی از طریق کمالگرایی مثبت نیز معنادار بود (05/0>p). بر مبنای نتایج فوق، ترغیب و ایجاد کمالگرایی مثبت در دانشجویان می‌تواند زمینه بروز خودناتوان سازی تحصیلی را در آنها کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal modeling of relationship between fear of negative evaluation, self-esteem instability and positive perfectionism with Students' academic self-handicapping

نویسندگان [English]

  • Raziah Abdali 1
  • Saeed Moshtaghi 2
1 M. A. in Psychology,Dezful, Iran.
2 Assistant Prof, Department of Education, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to explain the causal relationship between fear of negative evaluation, self-esteem instability and positive perfectionism and academic self-handicapping. This was a correlational study. For this purpose, 331 students of Andimeshk Islamic Azad University were selected by stratified random sampling method. The participants completed the Self-Handicapping Scale (Jones & Rvdvlt, 1982), Positive Perfectionism Questionnaire (Terry-Short et al, 1995), brief form of the Fear of Negative Evaluation (Leary, 1989) and Self-Esteem Instability (Howard, 2017). The model was evaluated using path analysis and with the help of Amos software.
The results indicated that the proposed model had acceptable fit with regard to the indices obtained. In this model, the fear of negative evaluation, self-esteem instability and positive perfectionism have a significant direct effect on academic self-handicapping. In addition, the indirect effect of fear of negative evaluation and self-esteem instability on academic self-handicapping through the positive perfectionism was also significant (p < 0.05). Based on the above results, encouraging and orienting the goal of positive perfectionism in students can reduce the incidence of academic procrastination in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-handicapping
  • Fear of Negative Evaluation
  • Self-Esteem Instability
  • positive perfectionism