بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر کارآفرینی دانشگاهی جهت ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانش آموخته دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف پژوهش، بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر کارآفرینی دانشگاهی جهت ارائه مدل بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی بود که به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گلستان به تعداد 638 نفر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‎ای بر حسب درجه واحد دانشگاهی و با فرمول کوکران، 240 نفر نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‎ها، پرسش‎نامه‎ کارآفرینی دانشگاهی محقق ساخته و پرسش‎نامه هوش فرهنگی انگ و همکاران با پایایی 71/0 و 83/0 بود. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تأیید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده‎ها از آزمون تی تک نمونه‎ای و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش فرهنگی در وضعیت مطلوبی بود. بررسی وضعیت ابعاد تشکیل دهنده هوش فرهنگی حاکی از آن بود که بعد فراشناختی و بعد رفتاری هوش فرهنگی در حد متوسط و بعد شناختی و بعد انگیزشی هوش فرهنگی بالاتر از متوسط و در کل، هوش فرهنگی بیش از متوسط است. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد هوش فرهنگی بر کارآفرینی دانشگاهی تأثیردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of cultural intelligence on academic entrepreneurship to present a model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Salehi 1
  • Taraneh Enayati 1
  • Farhad Nourayi 2
1 Department of educational management, Sari branch, Islamic Azad university. Sari. Iran
2 Ph. D in Educational management, Department of educational management, Sari branch, Islamic Azad university, Sari.Iran
چکیده [English]

      The purpose of this study was to investigate the effect of cultural intelligence on academic entrepreneurship to present a model. This research was applied in terms of purpose, which was done by descriptive survey method. The statistical population included 638 faculty members of Islamic Azad university branches of Golestan province. The sample was done using stratified random sampling method according to the degree of the university unit and the sample size was calculated 240 people using Cochran's formula. Data collection tools were a researcher-made university entrepreneurship questionnaire and the cultural intelligence questionnaire of Ang and colleagues with a reliability of 0.71 and 0.83. The validity of the questionnaires was reviewed and confirmed by experts. One-sample t-test, structural equations were used to analyze the data. The results showed that cultural intelligence was in good condition. The study of the status of the dimensions of cultural intelligence showed that the metacognitive and behavioral dimension of cultural intelligence is moderate and the cognitive dimension and motivational dimension of cultural intelligence is above average and in general, cultural intelligence is above average. Also, the results of structural equations showed that cultural intelligence has an effect on academic entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence
  • Academic Entrepreneurship
  • Metacognitive
  • cognitive
  • Motivational
  • Behavioral