مقایسه شیوه های فرزند پروری والدین کودکان زورگو و عادی در دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 5 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

3 دانشگاه علمی کاربردی بوکان

4 آموزش و پرورش سنندج

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی سبک‌های فرزندپروری والدین کودکان زورگو با والدین کودکان عادی به روش علی – مقایسه‌ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان پسر ششم ابتدایی منطقه پنج تهران و والدین آن‌ها به تعداد 3796 نفر تشکیل دادند، که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه 350 نفر برآورد گردید. روش نمونه‌گیری، تصادفی خوشه‎ای چند مرحله‌ای بود که با استفاده از پرسشنامه‌های زورگو-زورپذیر اولویوس (1996) و پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری بامریند (1972)، تعداد 300 پرسشنامه (به علت ناقص بودن برخی پرسشنامه‎ها و عدم جوابگویی به آن‌ها) کامل جمع‌آوری شد. پایایی پرسشنامه‎ها در پژوهش حاضر از طریق روش آلفای کرونباخ به ترتیب 83% و 76% بدست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون آماری t مستقل استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین شیوه‌های فرزندپروری والدین کودکان زورگو و عادی وجود دارد و شیوه‌ی فرزندپروری سهل‌گیرانه در والدین کودکان زورگو غالب است و همچنین شیوه‌ی فرزندپروری مقتدارانه در والدین کودکان عادی غالب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparison of parenting style of usual and bulling children among elementary school of TEHRAN fifth region

نویسندگان [English]

  • farkhondeh mofidi 1
  • kamran mam ghaderi 2
  • masoud najari 3
  • ali khezernezhad 4
1 atu
2 Allameh Tabatabaei University
3 elmikarbordi University
4 Secretary of Education Sanandaj
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the parenting styles of bullying children with the parents of normal children by causal-comparative method. The statistical population of this study was all sixth grade boys in district 5 of Tehran and their parents were 3796 people. According to Krejcie and Morgan table, the sample size was estimated to be 350. The sampling method was multi-stage cluster randomized questionnaire using Olweus Bully/Victim questionnaire (1996) and Baumrind parenting style questionnaire (1972), 300 questionnaires (due to some incomplete questionnaires and lack of accountability To them) were collected perfectly. The reliability of the questionnaires was 83% and 76%, respectively, through the Cronbach's alpha method. Independent t-test was used to analyze the data. The results showed that there is a statistically significant difference between parenting style of bullying and normal children and the dominant role of permissive parenting style in the parents of bullying children, and authoritative parenting style in the parents of normal children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting style
  • bullying
  • bullying children
  • normal children