رابطه ی ساختاری پیوند با مدرسه با رفتارهای پرخطر در نوجوانان ؛ نقش میانجیگری ساختار انگیزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

یکی از موارد جدی تهدید‌کننده ی سلامت، شیوع رفتارهای پرخطر در میان اقشار مختلف بویژه نوجوانان است. هدف اصلی این پژوهش پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس پیوند با مدرسه با میانجیگری ساختارهای انگیزشی در نمونه‌ای از نوجوانان دبیرستانی شهر تهران در سال 96-1395 بود. 418 نفر از دختران و پسران دوره‌ی دوم دبیرستان‌های تهران از گروه های سنی مختلف به روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده و به پرسشنامه‌های رفتارهای پرخطر (زاده محمدی و احمدآبادی، 1390)، ساختارانگیزشی(ککس وکلینگر، 2004)، و پیوند با مدرسه (رضایی شریف، حجازی و همکاران،1393) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش آماری مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارAMOS 21.0استفاده شد. شاخص‌های برازش حاکی از برازش مناسب الگوی مفهومی با داده‌ها بودند. شاخص برازش مقایسه ها (900/0=CFI)، شاخص نیکویی برازش (903/0=GFI)، شاخص نرم شده نیکویی برازش (861/0=AGFI) و ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب (080/0=RMSEA) همگی نشان می دهند که مقادیر در سطح مطلوب هستند و مدل برازش مطلوبی دارد. به علاوه یافته‌ها نشان دادند اثر مستقیم پیوند با مدرسه بر رفتارهای پرخطر منفی و معنادار، و اثر مستقیم آن برساختار انگیزشی انطباقی مثبت و معنادار بود. همچنین اثر مستقیم ساختار انگیزشی انطباقی بر رفتارهای پرخطر منفی و معنادار و اثر مستقیم ساختار انگیزشی غیر انطباقی بر رفتارهای پرخطر، مثبت و معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structural relationship between school bonding and high-risk behaviors in adolescents: Mediating role of motivational structure

نویسنده [English]

  • Khadija Abolmaali Alhosseini
, Faculty of Psychology and Social Sciences, Roodhen Department, Islamic Azad University, Roodhen, Iran
چکیده [English]

One of the serious health threats is the prevalence of high-risk behaviors among the various strata, especially adolescents. The main objective of this study was to Predict high-risk behaviors based on school bonding by mediating motivational structures in high school adolescents in Tehran. 418 girls and boys in Tehran's second high school from different age groups were selected by quota sampling and responded to the high risk behaviors questionnaire (Zademohammdi & Ahmadabadi , 1390) ,the motivational structure questionnaire (Cox & Klinger , 2004) , and the school bonding questionnaire (Rezaeisharif&Hejazi , 1393) . For data analysis, statistical analysis of structural equation modeling using the AMOS 21.0 software was used. Fit indices indicated the fitting of the conceptual model with the data. The fitting index of comparisons (CFI = 0.900), fitting goodness index (GFI = 0.903), fitted goodness softened index (AGFI 0.861), and root mean square error approximation (RMSEA =0.080) all Show that the values are at the optimal level and that the model has a favorable fit. In addition, the findings showed the direct effect of school bonding on high-risk behaviors was negative and significant, and its direct effect on the adaptive motivational structure was positive and significant. Also the direct effect of adaptive motivational structure on high-risk behaviors was negative and significant and direct effect of non-adaptive motivational structure on high-risk behaviors were was positive and significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • high risk behavior
  • Motivational structure
  • adaptive
  • non-adaptive
  • school bonding