مقایسه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، امید و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ساکن در خوابگاه های سازمان کمیته امداد و خانه‌های کودکان بی سر پرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 کارشناس ارشد گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، مقایسه ی حمایت اجتماعی ادراک‌شده، امید و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان ساکن در خوابگاه های سازمان کمیته امداد و خانه‌های کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه ساکن در خوابگاه های سازمان کمیته امداد و خانه‌های کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی در استان آذربایجان غربی می باشند. روش نمونه‌گیری با توجه به محدودیت جامعه آماری تمام شماری می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از مقیاس حمایت اجتماعی ادراک‌شده چندبعدی زیمت و همکاران(1988)، پرسشنامه امید اسنایدر(1991) و کارنامه تحصیلی دانش آموزان در پایان نیم سال تحصیلی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه نشان داد که بین گروه‌ها ازلحاظ میزان برخورداری از حمایت اجتماعی ادراک‌شده و امید تفاوت معنی‌داری وجود دارد. طوری که بچه‌های بی‌سرپرست و بد سرپرست سازمان بهزیستی از حمایت اجتماعی ادراک‌شده‌ی خوبی نسبت به دانش آموزان ساکن در خوابگاه های کمیته امداد بهره‌مند هستند. اما، امید دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد به‌صورت معنی‌داری بیشتر از دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی است. همچنین نتایج آزمون تی مستقل حاکی از این بود که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد به‌صورت معنی‌داری بیشتر از دانش آموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of perceived social support, hope and academic achievement between the students living in Imam Khomeini relief foundation dormitories and the welfare organization homes of parentless and unsupervised children in West Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Javad keyhan 1
  • sara mohammad moradi naghadeh 2
  • fazel ganea gare bagh 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Department of Educational Sciences, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The aim this research is a comparative study of perceived social support, hope and academic achievement between the students living in Imam Khomeini relief foundation dormitories and the welfare organization homes of parent less and unsupervised children in West Azerbaijan province. Research method was descriptive survey and the research community statistic were included all girl and boy students in high school living in Imam Khomeini relief foundations dormitories in the west Azerbaijan province. The sampling method due to statistic population restrict was census. In this research were used to gathering information from the multidimensional perceived social support scale (MSPSS) Zimet and colleagues (1988) , the Snyder hope questionnaire (1991) and the student academic records at the end of the semester. The results of multivariate analysis of one- way showed there are significant difference between these two groups in perceived social support, hope and academic achievement. So that students living in welfare organization homes of parent less and unsupervised have good social support perceived than Imam Khomeini relief foundation dormitories student. But, hope the students covered by the Relief Committee are for significantly more than students under welfare organization. Also the independent t-test results showed that academic achievement students living in Imam Khomeini relief foundations dormitories is Significantly higher than students living in welfare organizations home of parent less and unsupervised children

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived social support
  • hope
  • Academic Achievement
  • students living in Imam Khomeini relief foundations dormitories
  • students living in welfare organizations home of parent less and unsupervised children