پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیت خودشیفته بر اساس سبک‌های دلبستگی و باورهای تربیتی والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی

2 دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

هدف پژوهش حاضر پیش بینی ویژگی های شخصیت خودشیفته بر اساس سبکهای دلبستگی و باورهای تربیتی والدین بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج بود .با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 253 دانشجو به همراه مادرانشان انتخاب و به پرسشنامه های شخصیت خودشیفته، پرسشنامه سبکهای دلبستگی والر، فرالی و برنان و پرسشنامه باورهای تربیتی والدین،پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد بین شخصیت خودشیفته بادلبستگی ایمن رابطه منفی و با دلبستگی اجتنابی و دلبستگی اضطرابی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین شخصیت خودشیفته و باور رشد بر اثر تنبیه و باور رشد بر اثر قوانین رابطه مثبت معنادار در حالیکه بین شخصیت خودشیفته و باور رشد بر اثر ژنتیک ، باور رشد مبتنی بر محیط ، باور رشد مبتنی بر اثر رشد و باور رشد بر اثر تقویت رابطه معنادار مشاهده نشد.سایرنتایج نشان داد سبک های دلبستگی و باورهای تربیتی والدین قادر به پیش بینی ویزگی های شخصیت خودشیفته می باشند .واژه های کلیدی: ویژگی های شخصیت خودشیفته، سبک های دلبستگی، باورهای تربیتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting of Narcissistic Personality Characteristics Based on Parent’s Attachment Style And Parents educational belief

نویسندگان [English]

  • baran moradi 1
  • mojgan sepahmansour 2
1 islamic azad university
2 islamic azad university
چکیده [English]

This study examined the predicting of parent’s attachment style and parents education beliefs. The sample consisted of 136 girls and 117 boys that were selected from Karaj azad university students with their mothers by a access sample. To verify the hypotheses, The Attachment Styles Questionnaire (Fraley, Waller& Brennan), the narcissistic personality Questionnaire (NPI-40), the parents education beliefs, were used. The data were analyzed using descriptive and multiple regression methods.
The results showed that insecure/anxiety attachment and parents education beliefs can significantly predict narcissist personality. Also was significantly positive related to the insecure/anxiety attachment and narcissist personality. Also was significantly positive related to the parental beliefs relating to effective development to punishment and rules with and Narcissistic personality characteristics on the based on
narcissist personality. While was not significantly related to the parental beliefs relating to effective of genetic, environment and rew s.
Keywords: narcissist personality characteristics, attachment style, education beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " narcissist personality characteristics"
  • " attachment style"
  • " education beliefs'