رابطۀ بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی با میانجی‌گری سبک‌های حل تعارض کارآمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران

2 مشاوره، دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه‌ای سبک‌های حل تعارض کارآمد در رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی در قالب یک مدل انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. بدین منظور ۲۹۳ نفر از دانشجویان زن متأهل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران که به‌وسیله نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند به پرسشنامه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه (YSQ، 1990)، باورهای ارتباطی غیرمنطقی (RBI، 1982) و پرسشنامه سبک‌های حل تعارض رحیم نسخه دوم (ROCI-II، 1983) پاسخ دادند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار AMOS انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که اثر مستقیم طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های حل تعارض کارآمد (سبک یکپارچگی و سبک مصالحه) بر باورهای ارتباطی غیرمنطقی معنادار بود (001/0 = p). هم‌چنین، در رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و باورهای ارتباطی غیرمنطقی، سبک‌های حل تعارض کارآمد، نقش واسطه‌ای داشتند (01/0p <). بنابراین درمانگران می‌توانند، با بررسی طرحواره‌ها و افزایش مهارت‌های حل تعارض کارآمد مراجعان، میزان تأثیر باورهای ارتباطی غیرمنطقی را در روابط آن‌ها کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between early maladaptive schemas and irrational relationship beliefs mediated by effective conflict resolution styles

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Sayyadi 1
  • Rahman Sheykhhadi Sirouei 1
  • Sahar Ghafouri 2
1 University of Tehran
2 Alzahra University
چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the mediating role of effective conflict resolution styles on the relationship between maladaptive early schemas and irrational relationship beliefs. This was done in the framework of causal model. The method was correlation. For this reason 293 female undergraduate and postgraduate students of university of Tehran, Which were selected by random multi-stage cluster sampling, completed a Young Schema Questionnaire (YSQ, 1990), The Relationship Belief Inventory (RBI, 1982) and Rahim Organizational Conflict Inventory–II (ROCI-II,1983). Data analysis was performed using structural equation modeling with AMOS software. Finding revealed that direct effect of early maladaptive schemas and effective conflict solving styles (integration style and compromise style) was significant on relationship beliefs (p = 0/001). Also, in the relationship between maladaptive early schemas and relationship beliefs, the effective conflict solving styles had a mediating role (p < 0/01). Therefore, therapists can reduce the impact of relationship beliefs in their clients by evaluating early maladaptive schemas and increasing the skills of effective conflict resolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict resolution styles
  • early maladaptive schemas
  • relationship beliefs