مدل ساختاری اهمال کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری وسبک های اسنادی با میانجی گری انگیزش پیشرفت دربین دانش آموزان ناحیه یک شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشجوی دکترا-مدرس دانشگاه -ومشاورمرکز-

3 گروه روانشناسی دوره دکتری دانشگاه آزاد ساری

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر، مدل ساختاری اهمال کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با میانجی گری انگیزش پیشرفت در بین دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی – همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر ساری در سال تحصیلی 96 – 1395 بوده است که از این تعداد 375 دانش آموز با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان با آلفای 05/ 0 به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وارد مطالعه شدند. از این تعداد 160 نفر پسر و 215 نفر دختر بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی (سواری، 2011)، پرسشنامه راهبردهای یادگیری (وین شتاین و مایر، 1984)، پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) (پترسون و همکاران،1983) و پرسشنامه انگیزه پیشرفت (هرمنس،1970) بود. داده ها با استفاده از تحلیل مسیر و معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق تاثیر مستقیم را بین راهبردهای یادگیری و اهمال کاری تحصیلی با انگیزش پیشرفت نشان داد و سبک های اسنادی و اهمال کاری تحصیلی با هم انگیزش پیشرفت را تبیین کردند. همچنین راهبردهای یادگیری شناختی بیشترین سهم را در پیش بینی متغیر اهمال کاری تحصیلی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Model of Academic procrastination Based on Learning Strategies and Style by Mediating Achievement Motivation

نویسندگان [English]

  • Bahram mirzaian 1
  • kheirolnesa shirdel 2
  • mohammad kazem fakhri 3
1 Assistent university
2 phd.psychology educative
3 Asisstent university
چکیده [English]

Abstract
Structural Model of Academic procrastination Based on Learning Strategies and Style by Mediating Achievement Motivation
The purpose of this study was to investigate the structural model of academic procrastination based on learning strategies and documentary style by mediating the achievement motivation. The research method was descriptive correlational. The statistical population of the study consisted of all students of the second and middle school boys and girls in the academic year 1396-1395. 375 students were selected by stratified random sampling method and cluster sampling method. In order to collect data, Inferential statistics of path analysis and structural equations were used using liserl 8.85 software. The findings of the study showed that learning strategies documentary style by mediating the achievement motivation have the ability to predict Academic procrastination, Also, among the components of learning strategies, cognitive learning strategies with the standard coefficient (0.82) have the greatest contribution in predicting the variables of academic procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Procrastination
  • " Learning Strategies
  • " documents styel" Achievement Motivation