بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش توافق، رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت همسران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افزایش توافق، رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت زوج ها بود.این پژوهش در چارچوب نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون، با دو گروه آزمایش و گواه اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش، زوج های مراجعه کننده به مرکز مشاوره تهران در سال 1396 بود. در این پژوهش، مرکز مشاوره به‌ صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شد. برای این منظور از بین 36 زوج مراجعه‌کننده، 20 زوج به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابتدا بر روی زوج های هر دو گروه پیش‌آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی(زوج درمان متمرکز بر هیجان) بر روی گروه آزمایش به مدت 9 جلسه 90 دقیقه ای اجرا و پس از اتمام برنامه‌ی آموزشی، از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپنیر(1976) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل‌ واریانس چند متغیری نشان داد که درمان متمرکز بر هیجان در افزایش توافق، رضایتمندی، همبستگی و ابراز محبت روج‌ها موثر است. بنابراین بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که از درمان متمرکز بر هیجان می‌توان در جهت افزایش سازگاری زناشویی به عنوان یک روش مؤثر سود برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of Emotion - Focused Couple Therapy (EFCT) on increasing dyadic satisfaction, dyadic cohesion, dyadic consensus and affectional expression couples

نویسنده [English]

  • marjan hosseinzadeh taghvaie
Assistant Professor, Islamic Azad University karaj Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effectiveness of emotion -focused-couple therapy (EFCT) on increasing dyadic satisfaction, dyadic cohesion, dyadic consensus and affectional expression. This study was performed in a quasi-experimental context with experimental and control groups and doing pre-test and post-test. The study population included the couples who had referred to Tehran counseling center in the year of 2017 . In this research, the counseling center was selected by available approach, The data was gathered by giving the Dyadic Adjustment Scale )1976( to 20 couples of 36, were selected randomly and after completing the questionnaire, the couples were randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group received the treatment (EFCT) for 9 90-minutes sessions. The data collection tool included Spanier Dyadic Adjustment Scale )1976(. The results of data analysis by using analysis of covariance (p < 0/05) showed that the treatment (EFCT) is effective in increasing dyadic satisfaction, dyadic cohesion, dyadic consesus and affectional expression. Therefore, based on the findings, one can conclude that the treatment (EFCT) can be used to increase marital satisfaction as an effective method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion -focused-couple therapy
  • dyadic satisfaction، dyadic cohesion، dyadic consesus، affectional expression