اثربخشی آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی دانش آموزان دختر شهر همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روانشناسی مشاوره، رشته روانشناسی مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی و مشاوره ، گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه مسئله‌ی هوش هیجانی در جهت برقراری ارتباط با دیگران و هوش معنوی در جهت برقراری ارتباط با عالم فرامادی، به عنوان دو پدیده مهم شناختی هیجانی نقش بسزائی در بهزیستی روانشناختی و خودکنترلی نوجوانان ایفا می کند. هدف این پژوهش شناخت و تأثیر آموزش هوش هیجانی و هوش معنوی بر افزایش بهزیستی روانشناختی وخود کنترلی دانش آموزان دختر پایه یازدهم شهر همدان است. روش مورد استفاده در این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش حاضر ۳۵۰ نفر و نمونه اولیه این پژوهش از ۲۰۰ نفر دانش آموز دختر شهر همدان که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، تشکیل شد. ۲۰ نفر دانش آموز به صورت تصادفی برای گروه گواه و گروه آزمایشی تعیین گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف، پرسشنامه خودکنترلی تانجی، برنامه درمانی_آموزشی هوش هیجانی و برنامه درمانی _آموزشی هوش معنوی است. نتایج نشان می دهد که آموزش هوش هیجانی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان و همچنین بر خودکنترلی آنان مؤثر است (05/0>P). همچنین آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان و همچنین بر خودکنترلی آنان مؤثر است (05/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Teaching Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence on Increasing the Psychological Well-Being and Self-Control in Hamedan Girl's Students

نویسندگان [English]

  • karim Afsharinia 1
  • Zohreh Soozani 2
1 Department of Psychology Consultation, Department of Psychology Consultation, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah, Iran
2 Ph.D. student of psychology and counseling, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Abstract
Today, the subject of emotional intelligence for communicating with others and spiritual intelligence in order to communicate with the extramarital world, as two important cognitive emotional approach, plays a significant role in psychological well-being and self-control of adolescents. The purpose of this study was to determine the effect of teaching emotional intelligence and spiritual intelligence on the increase of psychological well-being and self-esteem psychological among eleven-year-old girl students in Hamedan. The research method was semi-experimental with control and experimental group. The population of this study was 350 people. The sample of this study was 200 Hamedan girl students that selected by multistage cluster sampling method. The number of students was randomly assigned 20 persons to the control group and the experimental group. The tools used in this study was questionnaire Reef psychological well-being, self-control questionnaire Tanjy, Drmany_Mvzshy . The results showed that emotional intelligence training affects students' psychological well-being and their self-control (P <0.05). Also Spiritual intelligence training affects students' psychological well-being and their self-control (P <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Spiritual intelligence
  • psychological well-being
  • Self-Control