ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی فرم فارسی آزمون نرم افزاری حافظه فعال هیجانی حسنی در دانش آموزان دختر پایه پنجم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد اصفهان

2 دانشگاه آزاد اصفهان

3 رئیس دانشکده

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون نرم افزاری حافظه فعال هیجانی حسنی است که مجموعاً در نمونه ای متشکل از 80 دانش آموز دختر پایه پنجم دبستان های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1396-1395 با دو روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و هدفمند انجام شده است. این آزمون دارای 8 بلوک است که هر بلوک شامل 12 تمرین است، که برای هر آزمودنی 3 بلوک به تصادف اجرا می گردد و محرک ها دارای تعدادی چهره با بار هیجانی و علامت می باشند. جهت بررسی ویژگی های روانسنجی از ضریب پایایی باز آزمایی با فاصله زمانی 20 روز استفاده شد که ضرایب همبستگی در دامنه 68/0 تا 75/0 قرار دارد، همچنین روایی آزمون با شیوه روایی محتوایی و ملاکی از طریق مقایسه "گروه های متباین" انجام شد. گروه اول شامل 20 دانش آموز بهنجار و گروه دوم شامل20 دانش آموز دارای نقص حافظه فعال و تنظیم شناختی هیجانی پایین است که با استفاده از دو آزمون حافظه فعال وکسلر و تنظیم شناختی هیجان کودکان گارنفسکی شناسایی شدند. که نتایج مقایسه آماری میانگین دو گروه در قسمت های مختلف آزمون، تفاوت معناداری را بین عملکرد این دو گروه نشان داد(001/0=p).
بنابراین آزمون نرم افزاری حافظه فعال هیجانی حسنی از پایایی و روایی مطلوبی برخوردار است و می توان آن را برای سنجش حافظه فعال هیجانی در مطالعات روانشناسی در همین محدوده سنی به کاربرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Evaluating Psychometric Properties of Persian Version of Hassani’s Emotional Active Memory Software Test in Fifth Grade Female Students

نویسندگان [English]

  • ilnaz sajadian 1
  • mozhgan hassani 2
  • mohamadali nadi 3
1 Islamic azad univercity
2 Islamic azad Isfahan univercity
چکیده [English]

Abstract
The present study aimed at designing and evaluating the psychometric properties of Hassani’s Emotional Active Memory Software Test on a sample of 80 fifth grade female students in public schools of Tehran during the academic year 2016-2017. They were selected via two multistage cluster sampling and purposive methods. The test consists of 8 blocks, each consists of 12 exercises. 3 blocks is performed for each subject selected randomly. The stimuli have a number of emoji with emotional loads and marks. To investigate the psychometric properties, test-retest reliability coefficient with 20 days interval was employed. The correlation coefficients ranged from 0.68 to 0.75. In addition, validity of the test was assessed using content validity and criterion validity techniques by comparing "matched groups". The first group consisted of 20 normal students, and the second group included 20 students with active memory deficits and low cognitive emotion regulation. The second group’s subjects were identified by two the Wechsler Memory Scale (WMS) and Garnefski’s Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). The results of comparing mean scores of the two groups in different parts of the test showed a significant difference between the performance of them (p = 0.001).
Therefore, Hassani’s Active Memory Software Test has good reliability and validity and can be used to measure emotional memory in psychological studies in the mentioned age range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluating Psychometric Properties
  • Hassani’s Active Memory Software Test
  • fifth grade female students