تحلیل عاملی تأییدی ابعاد و مؤلفه‌های تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل عاملی تأییدی ابعاد و مؤلفه‌های تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بوده است. پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. تعداد 212 نفر از اعضای هیات علمی تمام‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با مرتبه علمی استادیار، دانشیار و استاد به‌طور تصادفی طبقه‌ای برحسب درجه واحد دانشگاهی به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد مدل EFQM استفاده شده است. روایی محتوایی و صوری آن توسط صاحب‌نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته‌ است. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار پرسش نامه برابر 97/0 محاسبه شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی و تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری در نرم‌افزار Spss و Smart PLS صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که بین ابعاد و مؤلفه‌های تعالی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین بر اساس ضریب مسیرها می‌توان بیان کرد که 7/96 درصد تعالی سازمانی توسط بعد توانمند سازها و 5/96 درصد تعالی سازمانی توسط بعد نتایج تبیین می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confirmatory Factor Analysis of Dimensions and Components of Organizational Excellence in Mazandaran Islamic Azad University

نویسنده [English]

  • Abolghasem Barimani
Faculty member of Islamic Azad University Neka Branch
چکیده [English]

The aim of this study is dimensions confirmatory factor analysis and organizational excellence components in Mazandaran Islamic Azad University. This study is objectively applicational and methodologically correlational descriptive. Statistical sample has been selected by random stratified sampling in terms of university campus and they were 212 of full-time faculty members with the rank of assistant professor, associate professor and professor. EFQM model standard questionnaire has been used to gather data. Congestive and formal validity has been approved by experts and authors. Questionnaire validity has been estimated as 0/97 by Cronbach's Alpha coefficient. Data analysis has been done by descriptive and deductive statistics methods, confirmatory factor analysis and structural equation modeling in SPSS software and smart PLS. confirmatory factor analysis results showed that there is a positive and meaningful relationship between organizational excellence components and dimensions in Mazandaran Islamic Azad University. It can also be stated by the factor that 96/7 percent of organizational excellence can be explained by enablers dimension and 96/5 percent by results dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Azad University
  • Organizational Excellence
  • dimensions and components
  • confirmatory factor analysis