ارزیابی مقایسه‌ای میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند شهرستان سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه اصفهان

3 روانشناسی /دانشگاه آزاد واحد مهاباد/مهاباد/ایران

4 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مقایسه‌ای میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند شهرستان سنندج انجام گرفت. روش پژوهش از نظر هدف: کاربردی و از نظر تکنیک تحلیلی؛ توصیفی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دبیرستان‌های عادی و هوشمند شهرستان سنندج در سال تحصیلی 96-95 بود. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود و با توجه مدل کوکران تعداد 376 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تحلیل رفتگی تحصیلی مسلش (1984) استفاده شد. در نهایت داده‌های گردآوری شده در محیط نرم افزار 22Spss.v. وارد شد و با آزمون t دو گروهی مستقل تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد بین میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند تفاوت معنی‌دار وجود ندارد(05/0< p). همچنین بین میزان تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی‌دار وجود دارد(05/0>P) و دانش آموزان پسر نسبت به دانش آموزان دختر تحلیل رفتگی تحصیلی بیشتری دارند. با توجه به یافته‌ی این تحقیق و با نظر به پیامدهای منفی تحلیل رفتگی تحصیلی، ضرورت دارد مسئولین مدارس در خصوص کاهش تحلیل رفتگی تحصیلی دانش آموزان اقدام جدی در دستور کار قرار دهند و در این راستا به تفاوت‌های جنسیتی دانش آموزان توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison survey the Academic burnout of usual and smart schools student in Sanandaj town

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Aryani ghizghapan 1
  • eshrat zamani 2
  • Hero Soleimani 3
  • ryhaneh abaspoor 4
  • behzad moradi 1
1 university of mohaghegh ardabili
2 University of Esfahan,
3 psychology /Azad University of mahabad/mahabad/iran
4 university of mohaghegh ardabili
چکیده [English]

This study was performed aimed to comparison evaluate of academic burnout of usual and smart schools students in Santander town. Methodology of research based on purpose: was applied research and based on analytical techniques: was descriptive research. The population consisted of all usual and smart high school students in Sanandaj town in the 1396-1395 academic year. The method was simple random sampling and by using Cochran model, 376 students were selected. To collect data Maslach Burnout (1984) Inventory was used. Then the data collected in the application environment Spss.v.22 entered and with two Independent t-test were analyzed. The results showed that there is no significant difference between the rate of burnout among students of ordinary and intelligent schools (P>0.05). Also between amounts of academic burnout of male and female students there is a significant difference (p < 0.05). Regarding the findings of this research and considering the negative consequences of academic degeneration, school authorities need to take serious action on reducing students' academic burnout and pay attention to gender differences in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic burnout
  • Students
  • Usual schools
  • Smart schools