بررسی رابطه هوش سازمانی و بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی و بهره‌‌‌وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال 95-94بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان دانشگاه به تعداد 400 نفربودند و براساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 200 نفر، به روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آلبرشت و بهره‌وری هرسی و گلداسمیت(اچیو) استفاده شد که پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0و90/0 محاسبه گردید. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که بین تمام مولفه های هوش سازمانی و بهره وری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون بیانگر این است که از بین مولفه های هوش سازمانی، تمایل به تغییر، بینش استراتژیک و کاربرد دانش قادر به پیش بینی بهره وری هستند. با توجه به این نتیجه، سازمانها به خوبی دریافتند که باید بیشتر به هوش سازمانی و بهره وری خود توجه کنند تا بتوانند بقا و اثربخشی عملکرد خود را تضمین نمایند. به بیان دیگر، بهبود و تقویت هوش سازمانی و ابعاد آن (از جمله تمایل به تغییر، بینش استراتژیک و کاربرد دانش) بعنوان یکی از قابلیتهای مهم در این دانشگاه در افزایش بهره وری، می تواند باعث توسعه و ارتقای سطح بهره‌روی کارکنان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational intelligence and Human resource productivity of employees in Islamic Azad University, Ardabil Branch

نویسنده [English]

  • khadijeh azar
islamiazad university
چکیده [English]

The study was aimed at investigating the relationship between organizational intelligence and productivity of employees of Islamic Azad University of Ardebil. The research has been done in a descriptive-correlation method which used as a field method. The population were all personnel of the university (400 people) and a sample of 200 people were selected according to the Kerjesi and Morgan Table by means of a classified random sampling method. Two standard questionnairs organizational intelligence of Albresht and productivity of Hersi and Good Smith were used to collect data with the reliabilities of 0/90 and 0/91 calculated by Cronbach Alpha. The results of data analysis by SPSS software indicated that there is a positive and meaningful relationship between all aspects of organizational intelligence and productivity. Furthermore, the regression analysis indicated that among the elements of organizational intelligence, tendency to change, strategic insight and knowledge are able to anticipate productivity. According to these results, paying attention to all components of organizational intelligence plays an important role in improving the level of employees' productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: organizational intelligence
  • Productivity
  • Human resource productivity
  • University