بررسی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 گروه روان شناسی، واحد قائنات، دانشگاه آزاد اسلامی، قائنات، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تاثیر مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر پایه سوم دوره دوم متوسطه رشته علوم انسانی از طریق روش پژوهش شبه آزمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم دوره دوم متوسطه رشته علوم انسانی شهرستان مشهد در سال تحصیل 95 بوده است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی تعداد 50 نفر از دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 25 نفر) گمارده شدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه سازگاری اجتماعی کلارک و همکاران(1953) گرفته است. در این پژوهش پایایی پرسشنامه سازگاری اجتماعی 65/ به دست آمد. از تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد‌. نتایج نشان داد که اثر مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر بهبود سازگاری اجتماعی دانش آموزان معنادار است. با توجه به نتایج ، می توان نتیجه گرفت که اگر مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری در مدارس به کارگرقته شود دانش آموزان پیشرفت چشمگیری خواهند داشت.
کلید واژه ها: مشاوره گروهی، شناختی- رفتاری، سازگاری اجتماعی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating cognitive-behavioral group counseling on improving students' social adjustment

نویسندگان [English]

  • mohammad tahan 1
  • fateme farokhi 2
  • mehdi sedghi 2
1 Young Researchers and Researchers Club, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 گروه روان شناسی، واحد قائنات، دانشگاه آزاد اسلامی، قائنات، ایران
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of cognitive-behavioral group counseling on improving social adjustment of third grade male students in the second year of high school in the humanities through a quasi-experimental research method. The statistical population of all third grade male students in the second year of high school in the field of humanities in Mashhad in the year of study was 2016. Using random sampling, 50 students were selected and assigned to two experimental and control groups (25 in each group). Data were collected using the Clark et al. (1953) Social Adjustment Questionnaire. In this study, the reliability of the social adjustment questionnaire was 65.. Covariance analysis was used to analyze the data. The results showed that the effect of cognitive-behavioral group counseling on improving students' social adjustment is significant. According to the results, it can be concluded that if group counseling is applied in schools in a cognitive-behavioral manner, students will make significant progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group counseling
  • cognitive-behavioral
  • social adjustment