مقایسه‌ی اثربخشی دو روش خانواده درمانی مطابق با واقعیت درمانی و کوتاه مدت ستیر بر افزایش رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی و مدیریت مرکز تخصصی مشاوره خانواده رویش مهر

2 دپارتمان اختلالات اضطرابی مرکز تخصصی رویش مهر رشت، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دپارتمان اختلالات اضطرابی مرکز تخصصی رویش مهر رشت

چکیده

خانواده به عنوان واحد اجتماعی مبدأ همواره اهمیت بالایی دارد و نیز دو قطب اولیه تشکیل دهنده ی آن یعنی زن و مرد و نقش رضایت دو طرف از رابطه ی شکل گرفته بسیار پر اهمیت است. هدف از مقاله­ی حاضر مقایسه و بررسی اثربخشی دو روش  خانواده درمانی مطابق با واقعیت درمانی و کوتاه مدت ستیر بر افزایش رضایت زناشویی است؛ لذا با این هدف 48 زوج بصورت تصادفی انتخاب گردید و از طریق پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ مورد سنجش و در نهایت با رعایت همتاسازی و نیز اصول تصادفی در سه گروه مبتنی بر واقعیت درمانی، ساختار ستیر و گواه از طریق آمار تحلیلی با نرم افزار SPSS-21 مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان می­دهد، تفاوت نمره­های پیش­آزمون- پس­آزمون دو گروه آزمایش و کنترل  معنی­دار و میانگین نمره­های گروه آزمایش در متغیر وابسته نیز به طور معناداری بیش از گروه کنترل در خصوص رضایت زناشویی به نفع روش واقعیت درمانی با سطح معناداری (75/8=F ،000/0>P) می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Two Family Therapy Methods Based on Therapeutic and Short Term Reality on Increasing Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Alireza Nezamdoost 1
  • javad taghavi soorebargh 2
  • Sanaz Mahmoodi 3
1 Management Center Family Counseling rouyesh mehr
2 Department of Anxiety Disorders, Specialized Center of Rouysh Mehr Rasht
3 Department of Anxiety Disorders, Specialized Center of Rouysh Mehr Rasht
چکیده [English]

The family as the unit of social has always been of a high importance and and also the two primary poles that make it up, namely men and women and the role of satisfaction of both parties in the relationship formed is very important. The purpose of this article is to investigate and Comparison of the Effectiveness of Two Family Therapy Methods Based on Therapeutic and Short Term Reality on Increasing Marital Satisfaction .with this aim, 48 couples were randomly chosen and through the Enrich Marital Satisfaction Questionnaire, it was evaluated and finally, by observing matching and random principles in three groups based on reality therapy, the structure of the star and the witness was examined through analytical statistics with SPSS-21 software. The results show that the difference between the pre-test-post-test scores of the two experimental and control groups was significant and the mean scores of the experimental group in the dependent variable were significantly higher than the control group in terms of marital satisfaction. The method of reality therapy is with a significant level (F = 8.75, P> 0.000).

کلیدواژه‌ها [English]

  • reality therapy
  • Satyr
  • marital satisfaction
  • Couples