رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی محیط‌های سازندگی با روحیه‌ی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه چمران، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر باهدف بررسی رابطه­ی ساده و چندگانه­ی محیط­های سازندگی با روحیه­ی پژوشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهدانجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق (475) نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود که تعداد 135 نفر (99 نفر زن و 36 نفر مرد) به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار‌های مورداستفاده شامل پرسشنامه محیط‌های سازنده گرایی و روحیه پژوهشی بودند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مقیاس محیط‌های سازنده گرایی و تمام خرده مؤلفه‌های روحیه پژوهشی بجزء خرده مؤلفه تأکید بر دانش قبلی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت علاوه بر این تحلیل رگرسیون ساده نشان داد که از طریق محیط‌های سازنده گرایی می‌توان روحیه پژوهشی را پیش‌بینی کرد و از بین خرده مؤلفه‌ی محیط‌های سازنده گرایی سه خرده مؤلفه‌ی نقش تسهیل­گری استاد، ارزشیابی تکوینی و توجه به دیدگاه‌های مختلف قادر به پیش‌بینی روحیه پژوهشی شدند. بنابراین لازم است که اساتید دانشگاه­ها برای بهبود روحیه پژوهشگری در دانشجویان آموزه های رویکر سازنده گرایی را مد نظر داشته باشند و بشتر تسهیل­گر جریان آموزش و پژوهش باشند نه انتقال دهنده صرف اطلاعات.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simple and Multiple Relationships of constructive Environments with the Research Spirit of Graduate Students of Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Morteza Karami 1
  • yaser garavand 2
  • Mohammad Koohi 3
1 Associate Professor, Faculty of Education and Psychology College, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Ph.D. Student of Educational Psychology, Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Ph.D. Student of Educational Psychology, kharazmi University , Tehran , Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the simple and multiple relationship between constructive environments with the Research Spirit of Graduate Students of Ferdowsi University of Mashhad. The research method was descriptive and correlational and population (475) students of the faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, 135 of students (99 females and 36 males) were selected by Stratified random sampling based on Cochran formula. Instrument were included constructivism environments questionnaire and Research spirit. The results of Pearson correlation coefficient showed that there was a positive and significant relationship between the scale of constructivism environments and all the sub-components of the research Spirit, except for the sub-components of emphasis on previous knowledge. In addition, simple regression analysis showed that through constructivist environments, could predicted Research Spirit . Among the sub-components of constructivist environments, the three sub-components of the facilitator's role, the Formative assessment, and attention to different perspectives were able to predict the Research Spirit. Therefore, it is imperative that university professors take into account the constructivist approach Teachings to improve the student's spirit of research and, moreover, facilitate the flow of education and research rather than the transfer of information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructivism environments
  • Research spirit
  • the facilitator's role of the professor
  • Formative Assessment
  • attention to different perspectives