مقایسه اثربخشی روش آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش مهارت های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش مهارت های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  دوره دوم شهر اهواز بود. در این پژوهش از روش تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر می­باشد. برای انتخاب نمونه ابتدا پرسشنامه ی اضطراب امتحان در بین دانش آموزان اجرا شد. سپس از بین دانش آموزانی که دارای نمرات اضطراب امتحان بالایی بودند (یک انحراف معیار بالاتر از میانگین گروه) 45 دانش آموزان دختر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر کدام 15 نفر) جایگزین شدند. و دو هفته بعد از آخرین جلسه مداخله، پرسشنامه اضطراب امتحان اشپیلبرگر (1980) بعنوان پس آزمون دوباره اجرا شد. برنامه آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و مهارت های مطالعه به مدت 8 جلسه، هر جلسه به مدت 90 دقیقه و دو بار در هفته برای گروه آزمایش اجرا شد. گروه کنترل نیز آموزشی دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مانکوا و آنکوا تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و مهارت های مطالعه، هر دو در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان تأثیرگذار بود و بین دو گروههای آزمایشی نیز تفاوت معناداری وجود داشت، که در این مورد، آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان دانش آموازن تأثیرگذارتر بود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که هر چند هر دو برنامه ی آموزشی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان تأثیر دارد، اما آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی برذهن آگاهی تأثیرگذاری بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the effectiveness of mindfulness-based stress reduction program and study skills training on reducing test anxiety of female students

نویسندگان [English]

  • Sara Kalantarepour 1
  • kobra kazemianmoghadam 2
1 Department of Educational Psychology, Islamic Azad University, Dezful Branch, Dezful, Iran
2 Department of psycology, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to compare the effectiveness of the mindfulness-based stress reduction method and educating study skills on the reduction of test anxiety in second grade secondary school female students of Ahvaz city. In this research, the used research method was semi-experimental with the pre-test and post-test design together with the control group. The statistical population of this study includes all second grade secondary school female students. To select the sample, the test anxiety questionnaire was first implemented among the students. Then, among students who had high test anxiety scores (a standard deviation higher than the mean of the group), 45 female students were selected as available and randomly, they were assigned to two experimental and one control groups (15 each). Two weeks after the last intervention session, the Spielberger(1980)  test anxiety questionnaire  was re-implemented as the post-test. The stress-reduction training program based on mindfulness and study skills was conducted for 8 sessions, each session for 90 minutes and twice a week for the experimental group. The control group did not receive any training. Data were analyzed using such as ANCOVA and MANCOVA variance analysis tests. The findings showed that the education of stress-reduction training program based on mindfulness and study skills, both were effective in reducing the students' test anxiety and there was a significant difference between two experimental groups so that in this case, the education of stress-reduction training program based on mindfulness was more effective in reducing test anxiety in compare to the study skills method. Therefore, it can be resulted that although both the educational programs are effective in reducing the students' test anxiety, the education of stress-reduction training program based on mindfulness is relevantly more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness
  • study skills
  • test anxiety