استراتژی‌های یادگیری دانشجویان با عملکرد بالا در دانشگاه آزاد اسلامی: دلالت‌هایی برای تدریس و یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی استراتژیهای یادگیری دانشجویان با عملکرد بالا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل است. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تشکیل دادند که از بین آنها با روش نمونه گیری هدفمند، 216 نفر به عنوان نمونه آماری جهت جمع آوری اطلاعات لازم انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد «راهبردهای انگیزشی برای یادگیری» پینتریچ و همکاران صورت گرفت. یافته های بدست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که:  بین میزان استفاده دانشجویان با عملکرد بالا از استراتژیهای یادگیری و میانگین فرضی در همه مولفه ها بجز مولفه خود تنظیمی فراشناختی معنادار است(05/0 ≥ P). بدین معنی که دانشجویان در مطالعات خود از استراتژیهای یادگیری بالاتر از حد متوسط استفاده می کنند. البته دانشجویان از استراتژیهای تفکر انتقادی و تنظیم تلاش و یادگیری از طریق همسالان به صورت معنی داری پایین تر از میانگین استفاده می کنند که این امر جای تامل و توجه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of High-Performing students' learning strategies in Islamic Azad University: Implication for teaching and learning

نویسندگان [English]

  • Yousef Namvar 1
  • Azam Rastgou 2
  • Sadredin Sattari 2
1 Faculty of Educational Sciences
2 Department of Educational Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

This research is aimed to survey top students' learning strategies of Islamic Azad University, Ardabil Branch. Researh method was descriptive and field study. Research population were all of Islamic Azad University, Ardabil Branch students in 91-92 academic year and for gathering required data,  216 students as a sample were chosen by nonrandom sampling.  Pintrich et. Al. motivated strategies for learning questionnaire were applyied for data collection. Results based on data analysis indicated that: students were using learning strategies more than theoretical mean except critical thinking, peer learning and effort regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-Performing students
  • weak students
  • learning strategies
  • Islamic Azad University