سهم سبک های تفکر در پیش بینی خلاقیت هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم تربیتی، واحد خوی، دانشگاه ازاد اسلامی، خوی ، ایران

2 استادیار روان شناسی تربیتی، واحد خوی، دانشگاه ازاد اسلامی، خوی ، ایران

3 استادیار علوم تربیتی، واحد خوی، دانشگاه ازاد اسلامی، خوی ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم سبک های تفکر در پیش بینی خلاقیت هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی صورت گرفت. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی، با هدف پیش بینی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق، شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر رشته­های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی در سال تحصیلی94-1393 به تعداد 900 نفر بودند. حجم نمونه به تعداد 268 نفر تعیین شد که از این تعداد 110 دانشجوی پسر و 158دانشجوی دختر بودند. روش نمونه گیری تحقیق نیز از نوع روش تصادفی طبقه­ای بود. برای جمع‌آوری داده‌ها، از فرم کوتاه پرسشنامه سبک‌های تفکر استرنبرگ (95/0= α) و خلاقیت هیجانی آوریل (77/0= α) استفاده شد. به منظور تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل واریانس یکسویه و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین سبک‌های تفکر نوع اول (قانونی،  قضاوت گر، سلسله­مراتبی، کلی و آزاد اندیش) و نوع دوم (اجرایی، جزیی­نگر، مونارشی، محافظه­کار) و نوع سوم (آنارشیست، الیگارشی، درونی و بیرونی) با خلاقیت هیجانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و همچنین در سبک‌های نوع اول (قانونی،  قضاوت گر، سلسله­مراتبی، کلی و آزاد اندیش) و نوع سوم (آنارشیست، الیگارشی، درونی و بیرونی) در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده شد. اما در سبک­های تفکر و خلاقیت هیجانی بر حسب رشته تحصیلی و جنسیت دانشجویان تفاوت معناداری وجود نداشت. در نهایت نتایج حاصل از روش رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک­های تفکر نوع دوم (اجرایی، جزیی­نگر، مونارشی، محافظه­کار) می‌توانند به طور معناداری خلاقیت هیجانی دانشجویان را پیش بینی کنند (434/0=β).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Share of Thinking Styles in Predicting Emotional Creativity of Students in Islamic Azad University of Khoy

نویسندگان [English]

  • Ahmad Marandi 1
  • Heydarali Zarei 2
  • Bagher Sardari 3
1 Lecturer Assistant. Department of Educational Sciences, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
2 Assistant Professor of Educational Psychology, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
3 Assistant Professor of Educational Sciences, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the contribution of thinking styles in predicting students' emotional creativity in Islamic Azad University of Khoy. The present research was a correlational one with the purpose of prediction. The statistical population of the study consisted of 900 male and female students of humanities in Islamic Azad University of Khoy Branch in the academic year 2014-2015. The sample size was 268 students out of which 110 were male and 158 female. The sampling method was stratified random sampling. The short form of Sternberg Thinking Styles Questionnaire (α = 0.95) and Avril Emotional Creativity Questionnaire (α = 0.77) were used for data collection. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient, independent t-test, one-way ANOVA, and multiple linear regression. The results showed that between the first type of thinking (legal, judgmental, hierarchical, general and liberal thinking) and the second type (executive, local, monarchical, conservative) and the third type (anarchist, oligarchic, internal). Also, there was a significant difference in the first (legal, judgmental, hierarchical, universal and liberal thinking) and third (anarchist, oligarchic, internal and external) styles of male and female students. But there was no significant difference in thinking styles and emotional creativity with regard to the field of study and the gender of the students. Finally, the results of multiple regression showed that type II thinking styles (executive, local, monarchic, conservative) can significantly predict students' emotional creativity (β = 0.434).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking Style
  • Emotional Creativity
  • Islamic Azad University