بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان صنعت هتلداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد واحد جامع چالوس.

2 مدرس دانشگاه مازندران، دانشکده میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، نوشهر، مازندران، ایران

چکیده

در صنعت پرشتاب و سرشار از رقابت هتلداری آنچه که برتری هتل­ها بر یکدیگر را تضمین نموده است، برخورداری از منابع انسانی با استعداد و توانمند است. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد و توانمندسازی روانشناختی در بین کارکنان هتل­های شهرستان رامسر بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان هتل­های شهرستان رامسر بوده که از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بر اساس نمونه­گیری در دسترس، پرسشنامه­های توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) پایایی 85/0 و مدیریت استعداد فیلیپس و روپر (2009) پایایی 86/0 بین آنها توزیع و داده­ها جمع­آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS23 و LISREL8.54 استفاده گردید. یافته­های معادلات ساختاری نشان داد مدیریت استعداد بر توانمند­سازی روانشناختی به میزان 68% تاثیر دارد و از بین مؤلفه­های مدیریت استعداد، جذب استعداد در رتبه اول و حفظ و نگهداشت استعداد و توسعه استعداد به ترتیب در جایگاه­های بعدی قرار دارند. در نتیجه هتل­ها می­توانند با به کارگیری برنامه­های مدیریت استعداد بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان خود بیفزایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Talent Management on Psychological Empowerment of Employee of Hospitality Industry

نویسندگان [English]

  • Davood KiaKojuri 1
  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari 2
1 Associate Professor of Public Administration, Organizational Behavior Tendency, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Lecturer of Mazandaran University, Faculty of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism
چکیده [English]

In the accelerating and competitive industry of hospitality, what has guaranteed the excellence of hotels, relative to each other, is having a great wealth of capable and talented human resources. The main purpose of this study is to investigate a relationship between talent management and psychological empowerment of hotel employees in Ramsar. The population of the study is the staff of a hotel that was selected by Cochran's formula for unlimited population, which contains 384 people as samples. And according to a  series of convenience sampling Spreitzer's psychological empowerment questionnaires (1995) determined reliability of 0.855 and also Philips & Roper's talent management questionnaire (2009) reliability of 0.860 were distributed among them and were collected after answering. In order to analyze the data, SPSS23 and Lisrel8.54 softwares were used. The results showed that talent management can affect psychological empowerment as the amount of 68%; and also, among the components of talent management, attracting talents, talents compatibility and maintenance, and talents development earn the first, second and the third place, respectively.  Consequently, hotels can profit from talent management program to improve the employees' psychological empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological empowerment
  • talent management
  • hospitality industry