رابطه سواد اطلاعاتی معلمان با اثربخشی مدارس هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه نوآوری‌های درسی و آموزشی در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 تهران- دانشگاه تهران- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه علوم تربیتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سواد اطلاعاتی معلمان با‌ اثربخشی مدارس هوشمند است. جامعه پژوهش کلیه معلمان مدارس هوشمند منطقه 5 شهر تهران شامل 1109 نفر هستند، از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای به حجم 285 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 24 سوالی سواد اطلاعاتی و  18 سوالی اثربخشی مدرسه استفاده شد. جهت تعیین پایایی و روایی ابزار از تکنیک های آلفای کرونباخ و روایی سازه به روش تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد، نتایج بیانگر پایایی (سواد اطلاعاتی 91/0 و اثربخشی مدرسه 93/0) مطلوب ابزار بود. نتایج پژوهش بیانگر آنند که: سواد اطلاعاتی معلمان دارای رابطه مثبت، مستقیم و معنادار با اثربخشی مدارس هوشمند منطقه 5 شهر تهران در سطح آلفای 05/0 است، همچنین سواد اطلاعاتی معلمان اثر مثبت، مستقیم و معنادار بر اثربخشی مدارس هوشمند منطقه 5 شهر تهران در سطح آلفای 05/0دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship teachers' information literacy with effectiveness of intelligent schools

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Maryam Hosseini Largani 1
  • jamal abdolmaleki 2
1 Faculty member at Institute for Research and Planing in Higher Education
2 M.A degree, Faculty of Psychology and Education, Field of educational research, Tehran University, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the RelationshipTeachers' Information Literacy with Effectiveness of Intelligent Schools. The research population of all teachers of Smart schools in district 5 of Tehran is 1109 people. A sample of 285 individuals was selected through simple random sampling from this society. The research method is quantitative, descriptive and from the type of correlation study. The research tool is a questionnaire. A researcher-made questionnaire of 24 information literacy questions and a researcher-made questionnaire on 18 school effectiveness questions were used for collecting data. Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis techniques were used to determine the reliability and validity of the tool. Results indicated that the reliability and validity of the tool were desirable. Descriptive (center and dispersion indicators) and inferential (single sample T tests, Pearson correlation coefficient and linear multivariate regression) were used for data analysis, by SPSS software. The results indicate that: The teachers 'information literacy has a positive, direct and significant relationship with the effectiveness of the intelligent schools in Tehran's 5th region in the alpha level of 0.05. In addition, teachers' information literacy has a positive, direct and significant effect on the effectiveness of intelligent schools in the fifth district of Tehran in the alpha level of 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher information literacy
  • Effectiveness
  • Smart Schools