بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش کارکنان و کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

دانش طی سالیان متوالی به عنوان یک منبع با ارزش به حساب می آمد و استفاده از دانش در مکان و زمان به صورت صحیح می تواند تاثیر بسزایی در کیفیت خدمات داشته باشد.  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش کارکنان و کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان است و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به تعداد 300 نفر بود. از این تعداد 271 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده جدول کرجسی و مورگان و  با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های بلوغ مدیریت دانش کارکنان، کیفیت خدمات آموزشی محقق ساخته می باشد. جهت سنجش رابطه بین بلوغ مدیریت دانش کارکنان و کیفیت خدمات آموزشی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار  Amosاستفاده شد و پنج فرضیه فرعی با توجه به مدل برازش داده شده، شاخص‌های نیکویی برازش گزارش شده در مدل، همگی در سطح مطلوب قرار گرفته‌اند و مدل برازش داده‌ شده از برازش کافی برخوردار است، در نهایت بین کیفیت خدمات آموزشی و بلوغ مدیریت دانش کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of relationship between the Maturity Knowledge Management personnel and quality of educational services in Kerman Unit Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • sanjar salajeghe 1
  • Samaneh Mehdizadeh 2
  • Mojghan Nazeri 2
1 .Scientific Board and Head of Faculty , Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 PhD Student of Public Mangement, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Knowledge in successive years was considered as a valuable resource. The use of knowledge have a great impact on the quality of service In time and place correctly. The study has been done by the aim of study the relationship between Maturity Knowledge Management personnel and quality of educational services. The study is an applied and according to the aim it is a descriptive research and correlation one based on Structural equations and Amos software were used. Data collecting tools are the Maturity Knowledge Management personnel and quality of educational services questionnaire. The population of the research includes all employees of kerman Azad University which is 300, 271 of the population with Simple random sampling method were chosen as sample according Krejci and Morgan table. Structural equation modeling was used To evaluate the relationship between the Maturity Knowledge Management personnel and quality of educational services. And five hypothesis according to the fitted model and Goodness of Fit Index in model are desirable. And fitted model is sufficient. Finally there is Meaningful relationship a between Maturity Knowledge Management personnel and quality of educational services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity knowledge management personnel
  • Quality of educational services
  • Quality
  • Islamic Azad University