پیش‌بینی اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی براساس سبک‌های هویتی در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 پیام نور تهران

3 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی سبک‌های هویتی با اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی با روش، توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان دوره دوم و سوم متوسطه شهرستان فسا در سال تحصیلی 95-94 بودند که از میان آنها 200نفر از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان نمونه‌ی پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه-های اضطراب اجتماعی کانور (2000) و اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (1375) و سبک هویت برزونسکی(1992) پاسخ دادند. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که سبک هویتی اطلاعاتی (05/0 p ) و سبک هویتی اجتنابی (01/0 p ) با اضطراب امتحان رابطه مثبت معناداری دارد. اما سبک هویتی هنجاری با اضطراب امتحان رابطه معناداری نشان نداد. همچنین بین هیچ کدام از سبک-های هویت با اضطراب اجتماعی رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج آزمون رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که دو سبک هویت اطلاعاتی و اجتنابی می‌توانند اضطراب امتحان را پیش‌بینی کنند (01/0p≤، 54/6=F). ولی هیچ یک از سبک‌های هویتی نتوانستند اضطراب اجتماعی را پیش‌بینی کنند. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر بیانگر این بود که اضطراب امتحان نسبت به اضطراب اجتماعی رابطه‌ی نیرومندتری با سبک‌های هویتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Social Anxiety and Test Anxiety based on Identity Styles in Students

نویسندگان [English]

  • zohreh Rafezi 1
  • maryam akbari nobandegani 2
  • Mehdi Dehestani 3
1 assistant professor of Faculty of Psychology&Education Allameh Tabatabai University
2 payam e noor tehran
3 , P.hD, University of Payam Noor Markazi
چکیده [English]

The present study has been conducted with the aim of investigating the relationship between Identity styles, social anxiety and test anxiety by correlational and descriptive method. The Population of this study included all of the second and third grade high School students of Fasa city in 2015-2016 academic year ,who among them, 200 students selected via multistage cluster sampling method as sample group and answered to. Connor social anxiety questionnaire (2000), Abolqasemi and et al Test Anxiety (1375) and Berzonsky Identity Style (1992). The findings of data analysis showed that there is positive significant relationship between informational identity style (P≤ 0.05) and diffuse- avoidant style (P≤ .01) with test anxiety but normative style did not show significant relationship with test anxiety. Also there were not seen significant relationship between none of identity styles and social anxiety. The result of multiple regression analysis showed that informational identity style and diffuse-avoidant style could significantly predict test anxiety (F=6.54, P ≤ 0.01) but none of identity Styles could predict social anxiety. Generally, the findings of the research indicate that test anxiety has stronger relationship with identity styles than social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity Styles
  • Social anxiety
  • test anxiety