تأثیر آموزش مهارت خودآگاهی برخودناتوان‌سازی تحصیلی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت خودآگاهی بر خودناتوان‌سازی تحصیلی و سبک‌های هویت دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان ساری در سال تحصیلی 95-94 انجام شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون ، با دو گروه آزمایش و گواه می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان ساری در سال تحصیلی 95-94 تشکیل می‌دهند. نمونه آماری این پژوهش به طور تصادفی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و در آزمون‌های خودناتوان‌سازی و سبک‌های هویتی مورد پیش آزمون قرار گرفتند. سپس مداخله آموزشی مهارت خودآگاهی برروی دانش‌آموزان گروه آزمایشی انجام شد و پس از آن دانش‌آموزان هر دو گروه مورد پس آزمون قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه خودناتوان‌سازی جونز و رودوالت (1982) و پرسشنامه سبک هویتی برزونسکی(1992) (ISI) استفاده شد. بعد از تأیید روایی توسط متخصین در این زمینه، پایایی هر یک از پرسشنامه‌ها به ترتیب 85/0 و 81/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS20 انجام شد. یافته‌ها در تحلیل کواریانس به تایید فرضیه اول و عدم تائید فرضیه دوم انجامید. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های خودآگاهی بر خودناتوان‌سازی تحصیلی تأثیر معناداری دارد، اما بر سبک‌های هویتی تأثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of training self-awareness skills on academic achievement and identity styles of female secondary school students

چکیده [English]

This study aimed to assess the effectiveness of self-awareness skill training on self-educational handicapping and identity styles in secondary high school female students of Sari. The research method was experimental with pretest-posttest design with control and experimental groups. The study population included all high school female students in the city of Sari in the academic year 2015 up. The required sample random cluster sampling were multi selected and incapable in their tests of academic burnout and identity styles were tested ago. The experimental group received an educational intervention on students and then the students in both groups were tested after. To collect data, questionnaires were used by Jones and Roddalt (1982) self-management questionnaire and Bersonsky Identity Style Questionnaire (ISI) questionnaire (1982). After verifying the validity of this questionnaire, the reliability of each questionnaire was 0.85 and 0.85, respectively. To analyze the data, descriptive statistics including dispersion indices and mean and Inferential statistics including covariance analysis were performed using SPSS20 software. The findings in the covariance analysis confirmed the first hypothesis and did not confirm the second hypothesis. The results showed that self-knowledge skills training has a significant effect on academic self-efficacy, but does not affect identity styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-awareness
  • self-educational handicapping
  • Identity Styles