اثربخشی روایت درمانی گروهی بر میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان شهر تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

در سال‌های اخیر، توجه روانشناسان بالینی به تحقیق در زمینه بررسی، علل، ماهیت و درمان اضطراب اجتماعی  نوجوانان افزایش یافته است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان شهر تبریز انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری پژوهش شامل 24 آزمودنی (12 دختر و 12 پسر) بود که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در 2 گروه 12 نفره (آزمایش و کنترل)، به شیوه تصادفی قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان  استفاده گردید. ابتدا همه نمونه‌ها به پرسشنامه‌ مذکور پاسخ دادند. سپس برنامه روایت‌درمانی گروهی بر روی گروه آزمایش در 10 جلسه اجرا شد؛ و در نهایت پس‌آزمون از گروه آزمایش و کنترل گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌ تحلیل کواریانس یک‌طرفه استفاده شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که فرایند جلسات روایت‌درمانی گروهی باعث کاهش میزان  اضطراب اجتماعی نوجوانان در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است   (05/0 < P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group narrative therapy on social anxiety of teens in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Changizi
  • Masoumeh Azemodeh
Department of Psychology, Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

In recent years, the attention of clinical psychologists has increased in research into the causes, nature, and treatment of social anxiety in adolescents. This study aimed to investigate the effectiveness of group narrative therapy on social anxiety in adolescents in tabriz. The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test with control group. The sample consisted of 24 subjects (12 girls and 12 boys) who were selected through convenience sampling and randomly assigned to two groups of 12 (experimental and control). The social anxiety scale of adolescents was used to collect data. First, all the samples responded to the questionnaire. Then, group therapy was performed on the experimental group in 10 sessions, and finally, the post-test was taken from the experimental and control group. Data were analyzed by spss software and one-way covariance analysis. The findings of this study showed that the group therapy group's narrative therapy sessions reduced the social anxiety of adolescents in the experimental group compared to the control group (p <0.05). The results of this study indicate that group therapy has a significant effect on social anxiety in adolescents (p <0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety
  • Narrative Therapy
  • adolescence