مقایسه هویت ملی و هویت دینی دانش‌آموزان مهاجر و بومی دوره دوم متوسطه شهرستان میبد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه اردکان

2 کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحداردکان

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی ورواشناسی دانشگاه اردکان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه هویت ملی و هویت دینی دانش‌آموزان مهاجر و بومی دوره دوم متوسطه شهرستان میبد درسال تحصیلی95-94 به روش توصیفی از نوع علی مقایسه‌ای و پس‌رویدادی انجام شد. جامعه آماری شامل  دانش‌آموزان  پسر و دختر متوسطه دوم شهرستان میبد می‌باشد. حجم جامعه 1700 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان 314 نفر حجم نمونه برآورد شد. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بود. درنمونه‌گیری طبقه‌ای حجم نمونه را به شیوه‌های مختلف می‌توان میان طبقه‌ها تقسیم کرد. ساده‌ترین شیوه، تقسیم مساوی تعداد نمونه میان طبقه‌هاست، که بر اساس این روش 19 نفر از دانش‌آموزان غیر‌بومی و 295 نفر از دانش‌آموزان بومی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مقیاس سنجش هویت ملی- دینی لطف‌آبادی و نوروزی (1385) است که پایایی هویت ملی86/0 و هویت دینی81/0 بود. یافته‌های پژوهش نشان داد. بین نمره کلی هویت ملی در ابعاد (بعُد تعلق به کشور، ارزشمندی هنر ملی و فرهنگ، تعهد و همدلی به میهن) در دانش‌آموزان بومی و مهاجر تفاوت معنی‌داری وجود نداشت، اما بین نمره کلی هویت دینی در ابعاد (اعتقادات دینی، عمل به دستورات دینی) دانش‌آموزان بومی و مهاجر تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of national identity and religious identity in immigrant and native students of second course of high school

نویسندگان [English]

  • fatemeh behjati ardakani 1
  • Aliasghar zabihi 2
  • azade choobforoushzade 3
1 Department of Educational Sciences &psychological of ardakan university
2 - Department of Educational Sciences, Ardakan branch, Islamic Azad University ,Ardakan ,Iran
3 - Department of Education and Psychology, Ardakan University, Ardakan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is comparing of   national identity and religious identity in immigrant and native students. Research method is causal-comparative. The population consisted of the middle and middle-aged students of Meybod city. The population of the population was 1700. Using a Morgan table, 314 subjects were sampled. The population of present study were  male and female high school student  of the Meybod city(314).the sampling metod is Stratified random sampling methods.(19Immigrant.295:native). In the classroom sampling, the sample size can be divided between classes in different ways. The easiest way is to divide the number of numbers between classes. The scale were collected data is scale religious- national identity of Lotf Abadi&Norozi. Reliability of National Identity was / 86 and Reliabilityof  Religious Identity  was /81.the result show: There was no significant difference between native and immigrant students in  total score of national identity .but there was   significant difference between native and immigrant students  in total core of religious identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National identity
  • Religious identity
  • native immigrant