بررسی مقایسه‌ای خود-دلسوزی، انعطاف‌پذیری‌ شناختی و حس انسجام در افراد مبتلا به دیابت و افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آمل، آمل، ایران

2 دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

3 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

دیابت بیماری مزمنی می‌باشد که بر عملکرد فردی و اجتماعی اثرات گسترده‌ای می‌گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای خود- دلسوزی، انعطاف‌پذیری ‌شناختی و حس انسجام در افراد مبتلا به دیابت و افراد سالم می‌باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی بیماران زن دیابتی سرپایی مراجعه‌کننده به کلینک‌ها و مراکز درمانی بودند. از این جامعه، 50 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با 50 نفر از افراد سالم مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های خود- دلسوزی، ا‌نعطاف‌پذیری ‌شناختی و حس انسجام استفاده شد و داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند‌متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین خود- دلسوزی، انعطاف‌پذیری شناختی و حس انسجام در افراد مبتلا به دیابت و افراد سالم تفاوت معنا‌داری وجود دارد. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که افزایش خود- دلسوزی و انعطاف‌پذیری ‌شناختی از عوامل بسیار مهمی برای مدیریت بهتر بیماری‌های مزمن است و با بیشتر ‌شدن سازش‌‌یافتگی جسمانی و روانی با وقایع تنش‌زای زندگی و سطوح بالاتری از عملکرد و رضایت از زندگی رابطه دارد و بالطبع رفتارهای خود- مراقبتی و کیفیت‌ زندگی بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative survey of self-compassion, Cognition flexibility and Sense of Coherence in Diabetic Patients and Individual Normal

نویسندگان [English]

  • Arsalan Khanmohammad 1
  • Ghodratollah Abbasi 2
  • Samira Rahmani Javanmard 3
1 Department of Psychology, Islamic Azad University, Amol Branch, Amol, Iran
2 Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran
3 Ph.D. Student, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Diabetes is a chronic disease that has many effects on individual and social performance. The purpose of this study was to compare self-compassion, cognitive flexibility and sense of coherence in people with diabetes and healthy people. The method of this research is causal-comparative. The statistical population of this study included all outpatient diabetic women patients referring to clinics and treatment centers. From this society, 50 subjects were selected by convenience sampling and compared with 50 healthy subjects. Self-compassion, cognitive flexibility and sense of coherence were used to collect data and data were analyzed by multivariate analysis of variance. The results of the data analysis showed that there is a significant difference between self-compassion, cognitive flexibility and sense of coherence in people with diabetes and healthy subjects. According to the findings, self-compassion and cognitive flexibility are among the most important factors for better management of chronic diseases and as psychosocial adaptation increases, with stressful events of life and higher levels of performance and life satisfaction, it affects self-care behaviors and quality of life in patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-compassion
  • cognitive flexibility
  • sense of coherence
  • diabetics
  • healthy people