رابطه تاب آوری روانی و اضطراب با اختلال بدریختی بدن در نوجوانان دختر شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری روانی و اضطراب با اختلال بدریختی بدن در نوجوانان دختر شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش نوجوانان دختر استان تهران بود که120 نفر از انها کلینیک های زیبایی مراجعه کردند به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های تاب آوری کونور و دیویدسون، پرسشنامه مقیاس اضطراب بک و پرسشنامه مقیاس اختلال بدریختی بدن کش را پر کردند. پژوهش به روش همبستگی و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بر روی مراجعین انجام گردید. پس از اجرای آزمون تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری مانکووا به کمک نرم افزار SPSS نسخه ی 20 یافته ها نشان داد که ماتریس همبستگی بین متغیرهای پیش بین و ملاک با احتمال 99/0 با افزایش تاب آوری روانی میزان نگرانی افراد کاهش می یابد. نتایج نشان داد تاب آوری به صورت منفی و معناداری اضطراب را پیش بینی می کند. در واقع، به ازای هر یک واحد تغییر در نمرة تاب آوری، نمرة اضطراب تغییر می کرد. بین تاب آوری و نگرانی نسبت به بدریختی بدن رابطه معکوس وجود دارد و با اضطراب رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between hardiness Resilience to anxiety on Body Dysmorphic Concern in daughter adolescent city Tehran

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghahremani 1
  • Javad Khalatbari 2
1 Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The aim of this study compare in Relationship between hardiness Resilience to anxiety on Body Dysmorphic Concern in daughter adolescent city Tehran. Statistic community: daughter adolescent city Tehran. Statistics case: person 120of daughter adolescent city Tehran as by approach beauty clinic. Knack: at research that correlate approach and bunch approach multistage to clinical clientele beauty on city Tehran. Research instrument: form questionnaire hardiness Resilience Koner_Dayvison ، form questionnaire Bek_ anxiety and form questionnaire Body Deformity Kash. Analysis resolve: statistics approach Ancova assistant by SPSS version 20- search study between community matrix predictive and canon variable  by possible 0/99 by mental stomach addition lessen do  amount pensiveness  people. All case study form mental stomach negative and meaningful the predictive anxiety. Effectually by change a score stomach change score anxiety. Remain between mental stomach and on Body Dysmorphic inverse relationship and by anxiety direct relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardiness Resilience
  • anxiety
  • body Dysmorphic